Asiantuntijaryhmä selvittää – onko Kelaa koskeva lainsäädäntö ajan tasalla?

Kela on läsnä monin tavoin lähes jokaisen suomalaisen arjessa.

Kela on läsnä monin tavoin lähes jokaisen suomalaisen arjessa. (Kuva Kela)

Kelan toiminta on muuttunut, sen asemasta säädetään perustuslaissa ja laissa Kansaneläkelaitoksesta.

KELA Kelan valtuutetut ovat asettaneet selvitysryhmän, joka arvioi, vastaavatko Kelan ohjausta ja valvontaa sekä asemaa ja hallintoa ohjaavat lait nykypäivän tarpeita. Valtuutetut pitävät arviota välttämättömänä, koska Kelan toiminta on muuttunut vuosien varrella.

Selvitystä varten Kelan valtuutetut asettavat Kelan ulkopuolisen työryhmän, jossa on kuusi jäsentä. Työryhmään kuuluvat OTT, dosentti Pentti Arajärvi, tulosalueen johtaja, ylilääkäri Susanna Halonen, professori Heikki Hiilamo, KTT Kai Järvikare, LL Eeva Kuuskoski sekä VT Kimmo Sasi.

Työryhmän tehtävänä on selvittää, vastaavatko Kelan valvontaan ja ohjaukseen liittyvät säännökset nykypäivän tarpeita ja Kelan asemaan liittyvien säännösten ajantasaisuuden. Lisäksi tarkastetaan, ovatko Kelan sisäisiä toimivaltasuhteita koskevat säännökset riittävän selkeitä ja ajantasaisia ja vastaavatko Kelan hallintoa koskevat säännökset nykyisen toiminnan vaatimuksia ja nykytilannetta.

Arvion lisäksi ryhmän tehtävänä on tehdä ehdotuksia tarvittavista toimenpiteistä. Työryhmän tulee luovuttaa loppuraportti valtuutetuille viimeistään 1. syyskuuta.

Aluksi Kelan tehtävänä oli pelkästään huolehtia kansaneläkkeen maksamisesta, mutta vuosien mittaan toiminta on monipuolistunut ja Kelan rooli laajentunut. Nyt Kela maksaa etuuksia vuosittain yli 14 miljardin euron edestä.

– Kun ottaa huomioon Kelan tehtävien muutokset, on täysin välttämätöntä, että Kelaan liittyvää lainsäädäntöä sekä Kelan perustuslaillista asemaa ja valvontaa arvioidaan kokonaisuutena. Kela on läsnä monin tavoin lähes jokaisen suomalaisen arjessa. Kelan toimintaedellytysten turvaaminen on keskeistä koko suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan kannalta, sanoo Kelan valtuutettujen puheenjohtaja Sari Sarkomaa.

Kelan asemasta säädetään perustuslaissa ja laissa Kansaneläkelaitoksesta. Viime syyskuussa valtuutetut antoivat lausuman, jonka mukaan tämä niin sanottu Kela-laki on syytä päivittää ajan tasalle.

Kela on eduskunnan valvoma itsenäinen sosiaaliturvalaitos. Sen hallintoa ja toimintaa ovat perustamisesta lähtien valvoneet valtuutetut, jotka valitaan kansanedustajista.

Kommentoi Facebookissa