Käännytyslaki tuotiin eduskunnalle – tavoite on varmistaa, että Suomella on tehokkaat keinot

Itärajan rajanylityspaikat voisivat tilanteen niin mahdollistaessa olla auki muulle liikenteelle. (Kuvituskuva Rajavartiolaitos)

Vaikuttamisen välineenä oleva Suomeen jo saapunut henkilö poistettaisiin viipymättä maasta.

RAJATURVALLISUUS Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen laiksi väliaikaisista toimenpiteistä välineellistetyn maahantulon torjumiseksi. Rajaturvallisuutta vahvistavan lain tavoite on varmistaa, että Suomella on tehokkaat keinot torjua tilanteet, joissa välineellistettyä maahantuloa käytetään Suomen painostamiseen sekä varautua välineellistetyn maahantulon vakavimpiin tilanteisiin.

Lakiesityksessä säädetään edellytyksistä, joiden vallitessa valtioneuvoston yleisistunto voisi päättää rajoittaa kansainvälisen suojelun hakemusten vastaanottamista rajatulla osalla Suomen valtakunnanrajaa ja sen välittömässä läheisyydessä. Rajoituspäätöstä edeltäisi yhteistoiminta tasavallan presidentin kanssa.

Lain käyttöönotto tulisi kyseeseen erityisen poikkeuksellisista ja pakottavista syistä. Edellytyksenä olisi aina tieto tai perusteltu epäily vieraan valtion Suomeen kohdistamasta vaikuttamisesta, joka aiheuttaa vakavan vaaran Suomen täysivaltaisuudelle ja kansalliselle turvallisuudelle, eivätkä muut keinot ole riittäviä tilanteen ratkaisemiseksi. Päätöksen voisi tehdä enintään kuukaudeksi kerrallaan.

Kansainvälisen suojelun hakemuksia ei tiettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta otettaisi vastaan rajoitusalueella, vaan vaikuttamisen välineenä olevan maahantulijan maahantulo estettäisiin. Maahan jo saapunut henkilö poistettaisiin viipymättä maasta ja hänet ohjattaisiin siirtymään paikkaan, jossa kansainvälisen suojelun hakemuksia otetaan vastaan.

Itärajan rajanylityspaikat voisivat tilanteen niin mahdollistaessa olla auki muulle liikenteelle, vaikka turvapaikkahakemusten vastaanottamista rajoitettaisiin määräaikaisesti.

Hallitus katsoo, että esityksellä on erittäin painavat ja hyväksyttävät tavoitteet. Suomen on varauduttava siihen, että Venäjän Suomeen kohdistama painostaminen jatkuu pitkäaikaisesti ja voi saada jatkossa aiempaa laajempia ja vakavampia muotoja.

Lainvalmistelun aikana on arvioitu huolellisesti muut mahdolliset vaihtoehdot torjua välineellistetyn maahantulon uhkaa. Arvion mukaan muilla keinoilla ei pystyttäisi torjumaan tehokkaasti Suomen painostamista välineellistetyllä maahantulolla, koska nykyiseen kansalliseen ja kansainväliseen oikeuteen ei sisälly riittäviä menettelytapoja.

Esitystä voidaan pitää rajattuna poikkeuksena perustuslaista. Laki otettaisiin käyttöön vain erityisen poikkeuksellisessa tilanteessa. Laki olisi voimassa vuoden voimaantulosta ja siten myös ajallisesti rajattu.

Lain on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian. Laki tulee säätää niin sanottuna poikkeuslakina, jonka voimaan saattaminen edellyttää julistamista kiireelliseksi 5/6 enemmistöllä, jonka jälkeen se voidaan hyväksyä 2/3 enemmistöllä saman hallituskauden aikana.

Suomen itärajalla syksyllä 2023 alkaneen välineellistetyn maahantulon uhka on edelleen korkea. Valtioneuvoston päätöksellä Suomen ja Venäjän maarajan rajanylityspaikat ovat toistaiseksi suljettuja.

Välineellistetyllä maahantulolla pyritään vaikuttamaan Suomen ja EU:n turvallisuuteen sekä yhteiskunnalliseen vakauteen. Suomen itäraja on samalla EU:n ja Naton pisin ulkoraja Venäjän kanssa. Tämän vuoksi Suomen tavoitteena on, että välineellistetyn maahantulon torjumiseksi löydetään EU-tason ratkaisuja.

Lue myös: Suuri salakuljetusvyyhti – Suomen kautta Saksaan yritettiin salakuljettaa 160 ihmistä

Kommentoi Facebookissa