Ketkä saavat kulkea kevyen liikenteen väylällä – kertaa tästä tärkeimmät liikennesäännöt

Sähköpotkulaudoilla liikkuessa tulee pääsääntöisesti käyttää pyörätietä. (Kuvituskuva Dreamstime)

Kevyen liikenteen väylillä liikkuvilla on monia oikeuksia, mutta myös velvollisuuksia.

LIIKENNETURVALLISUUS Tieliikennelain mukaan tienkäyttäjän on ennakoitava toisten tienkäyttäjien toimintaa vaaran ja vahingon välttämiseksi ja sovitettava oma toimintansa sen mukaisesti sujuvan ja turvallisen liikenteen edistämiseksi.

Sisä-Suomen poliisilaitos muistuttaa, että vaaran ja vahingon välttämiseksi tienkäyttäjän on noudatettava liikennesääntöjä sekä olosuhteiden edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta. Liikennettä ei saa tarpeettomasti estää eikä haitata.

Mikä on kevyen liikenteen väylä?

Kevyen liikenteen väylällä tarkoitetaan liikennemerkillä osoitettua, yleensä yhdistettyä tai rinnakkaista pyörätietä ja jalkakäytävää. Rinnakkaisessa pyörätie–jalkakäytävässä on osoitettu kummalla puolella kulkevat jalankulkijat ja kummalla pyöräilijät.

Yhdistetyssä pyörätie–jalkakäytävässä puolia ei ole jaettu, ellei lisäkilvillä ole osoitettu muuta. Yhdistetyllä pyörätie–jalkakäytävällä jalankulkijat kulkevat väylän jompaakumpaa reunaa ja pyöräilijät ajavat oikeassa reunassa. Samalla puolella kulkeva jalankulkija ohitetaan pääsääntöisesti vasemmalta.

Oma nopeus on hyvä sovittaa sopivaksi muuhun liikenteeseen nähden ja tällä tavoin ottaa muut tienkäyttäjät huomioon, muistuttavat liikenneyksikön poliisit

Mikä on oikea ajosuunta kevyen liikenteen väylällä?

Kevyen liikenteen kulkusuunnat osoitetaan liikennemerkein tai lisäkilvin ja ne sijoitetaan pääsääntöisesti kulkusuunnassa oikeaan reunaan tai kevyen liikenteen väylän yläpuolelle. Poikkeuksena on olemassa myös vasemmalle puolelle sijoitettu liikennemerkkejä, jos niitä ei ole mahdollista järkevästi muuten sijoittaa.

Esimerkiksi Tampereen Hämeenkadulla on osoitettu pyöräilijöille vastakkaiset ajosuunnat eri puolella ajotietä. Hämeenkadun pyörätiet ovat siis yksisuuntaiset.

Millä kulkuneuvoilla saa ajaa milläkin väylällä?

Kevyen liikenteen väylällä sallitut kulkuneuvot osoitetaan liikennemerkein, lisäkilvin ja ajoratamaalauksin. Pääsääntöisesti jalkakäytävällä voi liikkua jalankulkua avustavilla laitteilla, joiden maksiminopeus on 15 km/h. Jos kulkuneuvon maksiminopeus on tätä suurempi, sillä kuuluu ajaa pyörätiellä. Pääsääntöisesti sähköpotkulaudoilla liikkuessa tulee käyttää pyörätietä.

Erikoistapauksia on toki, lisäävät liikenneyksikön poliisit. Niistä mainitaan kuitenkin aina lisäkilvellä. Esimerkiksi mopoilla ajaminen kevyen liikenteen väylällä tai pihoihin ajaminen moottorikäyttöisellä ajoneuvolla voidaan sallia lisäkilvillä. Lisäkilpi on varsinaisen liikennemerkin alapuolella.

Pyöräilijöillä ei ole suojatien oikeuksia suojatiellä, vaan ne koskevat jalankulkijoita. (Kuvituskuva Fotolia)

Miten suojatie kuuluu ylittää?

Suojatie on jalankulkijoille turvalliseen tienylitykseen tarkoitettu tienkohta. Pyöräilijöillä ei siis ole suojatien oikeuksia suojatiellä, vaan ne koskevat jalankulkijoita. Tieliikennelain mukaan esimerkiksi suojatiellä olevalle jalankulkijalle tai sinne aikovalle jalankulkijalle on taattava esteetön kulku.

Pyörätien jatke osoitetaan kahdella valkoisella katkoviivalla. Jos pyörätie sijoittuu suojatien vierelle, suojatien puoleista katkoviivaa ei yleensä ole merkitty. Merkintää käytetään osoittamaan ajoradan ylityskohtaa pyörätieltä tulevalle polkupyöräilijälle. Autoilija väistää aina pyörätien jatkeella ajavaa pyöräilijää ja tämä väistämisvelvollisuus on merkitty autoilijalle liikennemerkein.

Ajoradan saa ylittää polkupyörällä suojatietä pitkin silloin, kun ei aiheuta haittaa tai vaaraa muulle liikenteelle. Jos risteävällä tiellä ajava ajoneuvo tulee kärkikolmion tai stop-merkin takaa tai kääntyy, on hänen väistettävä suojatietä ylittävää pyöräilijää. Lisäksi ajoneuvon on väistettävä pyöräilijää, kun ylitettävässä tien kohdassa on yksi uusimmista liikennemerkeistä eli Väistämisvelvollisuus pyöräilijän tien ylityspaikassa -liikennemerkki.

Muissa tapauksissa pyöräilijä on väistämisvelvollinen tullessaan pyörätieltä suojatielle. Pyöräilijä voi kuitenkin halutessaan taluttaa pyörän suojatien yli, jolloin hänellä on jalankulkijan oikeudet.

Milloin pyöräilijän kuuluu ajaa ajoradalla?

Myös pyöräilijän kuuluu muiden ajoneuvojen tavoin ajaa ajoradalla silloin, kun pyöräilijöille ei ole osoitettu pyörätietä. Pyöräily on kiellettyä niin jalkakäytävällä, moottoritielle kuin moottoriliikennetiellä.

Jos tien oikealla puolella on piennar, polkupyörää tai muuta moottoritonta ajoneuvoa on ajettava oikeanpuoleisella pientareella. Alle 12-vuotias saa ajaa polkupyörää jalkakäytävällä, jollei siitä aiheudu huomattavaa haittaa jalankululle.

Ajoradalla ajaessa pyöräilijöille pätevät samat liikennesäännöt ja väistämisvelvollisuudet kuin muullekin liikenteelle. Samalla tavalla kuin polkupyörällä ajettaessa on annettava turvallinen tila jalankulkijalle, on ajoneuvolla ajettaessa annettava turvallinen tila pyöräilijälle.

Millaisissa tapauksissa moottoriajoneuvoilla on laillista ajaa jalkakäytävällä tai pyörätiellä?

Polkupyörän tai mopon saa pysäköidä jalkakäytävälle tai pyörätielle siten, ettei se aiheuta haittaa muulle kevyelle liikenteelle. Pääsääntöisesti moottoriajoneuvot eivät kuulu kevyen liikenteen väylälle.

Esimerkiksi silloin, jos kyseessä on kiinteistöstä muutto tai kiinteistöön liittyvä huolto, eikä ajoneuvoa saa muuten järkevästi sijoitettua, niin muunkin ajoneuvon pysäyttäminen kevyen liikenteen väylälle lyhyeksi aikaa on hyväksyttävää. Tällöin kuljettajan on oltava ajoneuvon läheisyydessä siten, että hän pääsee tarvittaessa siirtämään ajoneuvon välittömästi.  Liikenne ei saa estyä, eikä pysäytetty ajoneuvo saa aiheuttaa tarpeetonta haittaa muulle liikenteelle, joten pysäyttämisessä on näissäkin tilanteissa käytettävä pelisilmää, huomauttavat liikenneyksikön poliisit.

Pysäyttäminen on sallittua myös pakollisen liikenne-esteen, väistämisvelvollisuuden noudattamisen tai hätätilanteen vuoksi.

  • Tieliikennelaista saa kattavasti tietoa kaikesta liikenteeseen liittyvästä, kuten myös kevyen liikenteen säännöistä

Lue myös: Aina ei pysäköintipaikkoja ole tarpeeksi – mitkä ovat pakottavia syitä pysäyttää jalkakäytävälle?

Kommentoi Facebookissa