Laittomasti maassa olevat saavat kiireellistä hoitoa – lapsille opetusta ja terveydenhuoltoa

Myös synnytyksen katsotaan kuuluvan kiireelliseen hoitoon laittomasti maassa olevilla.

Myös synnytyksen katsotaan kuuluvan kiireelliseen hoitoon laittomasti maassa olevilla. (Kuva Fotolia)

Ministeriö ohjeisti kuntia maahanmuuttajataustaisten lasten ja raskaana olevien naisten oikeuksista terveydenhuollon palveluihin.

TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveysministeriö on laatinut kuntainfon, jolla halutaan selkeyttää maahanmuuttajataustaisten lasten ja raskaana olevien naisten oikeuksia terveydenhuollon palveluihin.

Perustuslain mukaan julkisen vallan on turvattava jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut ja edistettävä väestön terveyttä. Julkisen vallan on myös tuettava perheen ja muiden lapsen huolenpidosta vastaavien mahdollisuuksia turvata lapsen hyvinvointi ja yksilöllinen kasvu. Lisäksi on turvattava perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen.

Kuntainfossa kerrotaan, millaisia oikeuksia terveyspalveluihin on kansainvälistä suojelua hakevilla, oleskeluluvan saaneilla ja kunnassa kirjoilla olevilla, sekä ilman kotikuntaa maassa oleskelevilla lapsilla ja raskaana olevilla naisilla.

Kun henkilö on saanut oleskeluluvan ja hänet on kirjattu väestörekisteriin kunnan asukkaaksi, hän on oikeutettu samoihin palveluihin kuin kunnan muut asukkaat.

Lapsi saa välttämättömät terveydenhuoltopalvelut

Kansainvälistä suojelua hakevalla ja ihmiskaupan uhrilla, jolla ei ole kotikuntaa Suomessa, on oikeus saada välttämättömiksi arvioituja terveydenhuoltopalveluja. Välttämättömiin terveyspalveluihin kuuluvat vastaanottolain mukaan muun muassa äitiysneuvolapalvelut ja välttämätön kroonisten sairauksien hoito.

Tilapäistä suojelua saavalle sekä kansainvälistä suojelua hakevalle lapselle ja ihmiskaupan uhrille, joka on lapsi, annetaan terveydenhuoltopalvelut samoin perustein kuin henkilölle, jolla on kotikunta Suomessa.

Kunnalla on tällöin siis velvollisuus antaa terveydenhuoltopalvelut, mukaan lukien äitiys- ja lastenneuvolapalvelut, kansallisen rokotusohjelman mukaiset rokotukset sekä suun terveydenhoito.

Alle 16-vuotiaalla oikeus perusopetukseen

Kaikilla alle 16-vuotiailla kansainvälistä suojelua hakevilla on oikeus perusopetukseen. Kunnan on järjestettävä kouluterveydenhuollon palvelut alueellaan sijaitsevien perusopetusta antavien oppilaitosten oppilaille.

Opiskeluterveydenhuollon palvelujen saaminen edellyttää, että opiskelijalla on opiskelupaikka. Opiskelijan tulee opiskella opintotukilain mukaiseen opintotukeen oikeuttavassa koulutuksessa, joka edellyttää vähintään kahden kuukauden päätoimista opiskelua. Opiskelijalle kuuluvat myös oppilas- ja opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalvelut.

Vastaanottolain mukaan kunta on oikeutettu laskuttamaan äitiys- ja lastenneuvolan, kouluterveydenhuollon sekä alle 18-vuotiaan opiskeluterveydenhuollon palveluista aiheutuneista kustannuksista Maahanmuuttovirastoa.

Laittomasti maassa oleville kiireellistä hoitoa

Laittomasti ja ilman kotikuntaa maassa oleskelevilla on oikeus terveydenhuoltolain mukaiseen kiireelliseen hoitoon. Kiireellisellä hoidolla tarkoitetaan äkillisen sairastumisen, vamman, pitkäaikaissairauden vaikeutumisen tai toimintakyvyn alenemisen edellyttämää välitöntä arviota ja hoitoa, jota ei voida siirtää ilman sairauden pahenemista tai vamman vaikeutumista.

Myös synnytyksen katsotaan kuuluvan kiireelliseen hoitoon. Kiireellistä hoitoa on lisäksi esimerkiksi yleisvaarallisen tartuntataudin kuten tuberkuloosin leviämisen ehkäisemiseksi annettava hoito sekä raskaana olevan hiv-positiivisen naisen hoito syntyvän lapsen tartunnan estämiseksi.

Kansaneläkelaitos korvaa kunnalle tai kuntayhtymälle aiheutuneet kiireellisen sairaanhoidon kustannukset, joita ei ole saatu perittyä asiakkaalta. Kunnat voivat omalla päätöksellään antaa laajemmat terveydenhuollon palvelut laittomasti maassa oleskeleville. Tällöin kunta vastaa siitä aiheutuvista kustannuksista kokonaan itse.

  • Koko kuntainfon voit lukea tästä.

Kommentoi Facebookissa