Merikotka on palannut, haahkakanta hiipunut – suuria muutoksia Turun saariston linnustossa

Haahkakannan romahdus johtuu pääosin merikotkan paluusta, mutta haahkoja löytää vielä Utöstä.

Haahkakannan romahdus ulkosaaristossa johtuu pääosin merikotkan paluusta, mutta haahkoja löytää vielä Utöstä. (Kuva Jouko Högmander)

Pitkäaikaisseuranta toi esiin ihmisen aiheuttamat muutokset ja kuinka pedot vaikuttavat kantoihin.

LUONTO Uunituore raportti saaristolintulaskentojen tuloksista viimeisten 25 vuoden ajalta kokoaa yhteen linnustotietoja viime vuosisadan alkupuolelta alkaen. Raportti kertoo suurista muutoksista: runsaimman merilinnun, haahkan, määrät saavuttivat huippunsa 1990-luvun puolivälissä, sittemmin merikotkan paluu on merkittävimpänä tekijänä vaikuttanut haahkakannan romahdukseen ulkosaaristossa.

Samalla kun eräät lintulajit ovat vähentyneet, ovat toiset osoittautuneet voittajiksi. Laaja ja monimuotoinen Turun saaristo on lajirikkaudessa ja parimäärissä mitattuna maamme arvokkaimpia lintualueita.

Saaristolintuja on laskettu Turun saaristossa kymmenellä laskenta-alueella, jotka sijoittuvat sisä-, väli- ja ulkosaaristoon. Seurannassa on mukana 447 luotoa Turun Ruissalon lähivesiltä aina ulkomerelle, Utön eteläpuolelle asti. Raportissa esitetyt tulokset kuvaavat kannanmuutoksia kyseisillä laskenta-alueilla.

Tutkimusten mukaan merikotka ja minkki, sekä ulkosaaristossakin lisääntyneet kettu ja supikoira ovat vaikuttaneet suuresti saariston eliöyhteisöihin. Haahkakannan romahdus Turun saariston merellisimmissä osissa johtuu pääosin merikotkan, Itämeren ravintoketjun huippupedon paluusta neljän–viidenkymmenen vuoden poissaolon jälkeen. Merikotkan runsastuminen on luultavasti vaikuttanut myös merihanhen ja ristisorsan parimääriin etenkin ulkosaaristossa.

Myös harmaalokki ja merilokki ovat vähentyneet ulko- ja välisaaristossa, eivät kuitenkaan sisäsaaristossa. Samaan aikaan useat lintulajit ovat lisääntyneet, muun muassa valkoposkihanhen määrät sisäsaaristossa ovat kymmenkertaistuneet.

Vaikka laskenta-alueilla on havaittu vain muutamien lajien taantuvan, on niillä tavattavien, valtakunnallisesti uhanalaisten ja silmälläpidettävien lintulajien määrä noussut huolestuttavasti kahdeksasta yhdeksääntoista viimeisten viidentoista vuoden aikana, kun uhanalaisluokituksia on arvioitu uudelleen.

Useat uhanalaisiksi luokitellut lajit, kuten tukkasotka, tukkakoskelo, pilkkasiipi ja punajalkaviklo, näyttävät selviävän Turun saaristossa muuta maata paremmin. Maailman suomalaisimman lintulajin, selkälokin, kanta on laskenta-alueella muutaman prosentin kasvussa.

Suurimmalla osalla saariston lintulajeista pesimäkannat ovat Turun saaristossa joko kasvaneet tai pysyneet vakaina. Myös Suomen saaristojen uhanalaisimman kahlaajan, karikukon, kanta on Turun ulkosaaristossa vahva ja vakaa, vaikkakin välisaaristossa sen parimäärä on huomattavasti vähentynyt.

Saariston lintukantoihin vaikuttavat luonnollisten tekijöiden lisäksi monet ihmisen aiheuttamat muutokset, kuten Itämeren rehevöityminen, ympäristömyrkyt, öljypäästöt, muutokset metsästyskulttuurissa ja muutokset talvehtimisalueiden oloissa.

Pienpetojen tehopyynti on ollut yksi keskeinen tekijä ulkosaariston lintukantojen suojelussa. Metsähallitus on organisoinut vuosittain ulkosaariston pienpetopyyntiä, jossa alueelta poistetaan minkkejä, sekä pienemmissä määrin supikoiria ja kettuja. Pienpetojen poistamisesta ovat hyötyneet erityisesti pienikokoiset sorsalinnut, monet kahlaajat, tiirat ja kalalokki.

Laskennoista ovat vastanneet Metsähallituksen Etelä-Suomen luontopalvelut, Turun kaupungin ympäristönsuojelu, Turun yliopiston biodiversiteettiyksikön ja Åbo Akademin ympäristö- ja meribiologian tutkijat, sekä lukuisat vapaaehtoiset lintulaskijat. Pienpetojen poistosta ovat vastanneet metsästäjät.

Kommentoi Facebookissa