Metsäteollisuuden päästöt hyvällä tasolla – ympäristönsuojeluun käytettiin 134 miljoonaa euroa

Metsäteollisuudessa materiaalitehokkuus ja raaka-aineiden kokonaisvaltainen hyödyntäminen ovat nykyisin jo arkipäivää.

Metsäteollisuudessa materiaalitehokkuus ja raaka-aineiden kokonaisvaltainen hyödyntäminen ovat nykyisin jo arkipäivää. (Kuva Fotolia)

Kiertotalouden ratkaisut ovat vähentäneet kaatopaikalle sijoitettavan jätteen määrää.

YMPÄRISTÖ Metsäteollisuus raportoi vuosittain ympäristövaikutuksistaan. Massa- ja paperiteollisuuden ympäristötilastoista selviää, miten ympäristövaikutukset ovat kehittyneet vuosien mittaan.

Metsäteollisuudessa materiaalitehokkuus ja raaka-aineiden kokonaisvaltainen hyödyntäminen ovat nykyisin jo arkipäivää. Massa- ja paperiteollisuudessa kaatopaikalle sijoitettavien jätteiden määrä on jatkanut laskuaan vuonna 2016. Viime vuonna kaatopaikalle päätyi 11 prosenttia vähemmän jätettä kuin vuonna 2015.

Viimeisen viiden vuoden aikana kaatopaikkajätteen määrä on puolittunut. Tuotannon sivuvirroista noin 95 prosenttia jatkojalostetaan teollisissa symbiooseissa lannoitevalmisteiksi, käytetään maarakentamisessa tai uusiutuvan energian tuotannossa. Vuonna 2016 erityisesti tuhkien lannoitekäyttö sekä sivutuotekalkkien käyttö neutralointikemikaalina lisääntyi edelliseen vuoteen verrattuna. Hyvän kehityksen toivotaan jatkuvan yhteistyöllä yli toimialarajojen sekä sujuvoittamalla sääntelyä.

Metsäteollisuus on panostanut viime vuosina vahvasti ympäristönsuojeluun. Ympäristöinvestointeihin ja muihin ympäristönsuojelukustannuksiin on käytetty noin 120 miljoonaa euroa vuosittain viimeisen kuuden vuoden aikana.

Vuonna 2016 taloudellinen panostus ympäristöinvestointeihin kasvoi yli 15 prosenttia edelliseen vuoteen nähden. Tulokset näkyvät esimerkiksi vähentyneenä jäteveden määränä sekä vesistöön kohdistuvan kiintoainekuormituksen ja fosforipäästöjen vähentymisenä. Kemiallisen hapenkulutuksen päästöt vesistöön kasvoivat hieman lisääntyneen selluntuotannon vuoksi. Ilmaan kohdistuvista päästöistä erityisesti rikkipäästöt ovat laskeneet edelleen.

Metsäteollisuus julkaisi alan yhteiset ympäristö- ja vastuullisuussitoumukset vuonna 2013. Alan tavoitteena on edelleen vähentää ympäristöön suuntautuvia päästöjä ja pyrkiä kehittämään toimintaansa yhä vähemmän ympäristöä kuormittavaksi. Ympäristö- ja vastuullisuussitoumusten saavuttamisesta raportoidaan seuraavan kerran syksyllä 2017.

Kommentoi Facebookissa