Tiedätkö miten Kelan etuudet muuttuvat vuonna 2018? – Tässä lista tärkeimmistä luvuista

Työttömänä aloitettu yritystoiminta ei jatkossa estä työttömyysetuuden saamista neljän ensimmäisen kuukauden aikana.

Työttömänä aloitettu yritystoiminta ei jatkossa estä työttömyysetuuden saamista neljän ensimmäisen kuukauden aikana. (Kuva Fotolia)

Vuoden vaihtuessa suuria muutoksia tuli muun muassa työttömyysturvaan ja opintotukeen.

SOSIAALITURVA Työttömyysturva on herättänyt viime aikoina paljon keskustelua. Täysi peruspäiväraha ja työmarkkinatuki ovat vuoden alusta 32,40 euroa päivältä. Työttömyysturvan omavastuuaika lyhenee viiteen päivään seitsemästä päivästä.

Liikkuvuusavustuksen ehtoja lievennetään. Liikkuvuusavustusta voidaan jatkossa maksaa myös osa-aikatyöhön, jota tehdään alle 18 tuntia viikossa. Avustuksen saa vain tosiasiallisilta eli tehdyiltä työpäiviltä.

Jos työn vastaanottaminen edellyttää kouluttautumista, liikkuvuusavustusta voidaan maksaa myös koulutuksen ajalta, kunhan tuen muut ehdot täyttyvät. Liikkuvuusavustukseen on lisäksi tulossa kolmen kuukauden takautuva hakuaika. Avustuksen voi saada korotettuna, jos tuensaajalla on alaikäisiä lapsia tai työ- tai koulutusmatka on erityisen pitkä, yli 200 kilometriä.

Työttömänä aloitettu yritystoiminta ei jatkossa estä työttömyysetuuden saamista neljän ensimmäisen kuukauden aikana. Toiminnasta mahdollisesta saatavat tulot sovitellaan työttömyysetuuden kanssa.

Toimeentulotuen perusosaa korotetaan vuonna 2018. Yksin asuvalla henkilöllä perusosan määrä on vuoden 2018 alusta alkaen 491,21 euroa kuukaudessa. Perustoimeentulotuki on viimesijainen etuus.

Millainen oikein on aktiivimalli?

Jos hallituksen esitys niin sanotusta aktiivimallista tulee voimaan, täyden työttömyysetuuden saaminen edellyttää, että 65 maksupäivän ajanjaksoon sisältyy vähintään 18 tuntia työskentelyä tai viisi päivää osallistumista työllistymistä edistävään toimenpiteeseen.

Muutoin työttömyysetuus pienenee 4,65 prosenttia seuraavan 65 maksupäivän ajaksi. Käytännössä etuutta leikataan tällöin noin yhden työttömyyspäivän korvauksen verran eli 32,40 euroa.

Aktiivimallin ehdot täyttyvät palkkatyössä, yritystoiminnassa tai osallistumalla työllistymistä edistäviin palveluihin. Niitä ovat muun muassa työvoimakoulutus, omaehtoinen opiskelu ja työkokeilu. Työttömyysetuuden määrä palautuu normaaliksi, kun ehdot täyttyvät 65 maksupäivän tarkastelujakson aikana.

Työkyvyttömyyden tai vamman perusteella etuutta saavat työttömät tai omais- ja perhehoitajat eivät ole mallin piirissä. Myöskään työkyvyttömyyseläkehakemuksen ollessa vireillä tai lyhytkestoisen lomautuksen aikana aktiivisuutta ei edellytetä eikä työttömyysetuutta leikata.

Kalliiden lääkkeiden ostoihin muutoksia

Yli 1 000 euroa maksavista erityisen kalliista lääkkeistä saa korvauksen vain kuukauden tarvetta vastaavasta määrästä kerrallaan. Vuoden 2018 alusta kallista lääkettä voi ostaa yhdellä kerralla määrän, jolla lääkekustannusten vuosiomavastuu eli lääkekatto ylittyy.

Lääkekatto säilyy ennallaan eli se on 605,13 euroa kalenterivuodelta. Jos se ylittyy, asiakas maksaa loppuvuoden ajan jokaisesta korvattavasta valmisteesta 2,50 euron omavastuun. Kalliissa lääkkeissä omavastuu on 0,21 euroa jokaiselta alkavalta hoitoviikolta.

Sairauspäivärahan sekä kuntoutus- ja erityishoitorahan vähimmäismääriä korotetaan 0,91 euroa päivältä. Uusi vähimmäismäärä on 24,64 euroa arkipäivältä. Nuorten kuntoutusrahan ja ammatillisen kuntoutuksen ajalta maksettavan kuntoutusrahan vähimmäismäärä on ensi vuonna 31,02 euroa arkipäivältä.

Erityishoitoraha on korvaus ansionmenetyksestä tilanteessa, jossa alle 16-vuotiaan sairaan tai vammaisen lapsen huoltaja ei voi tehdä työtään, koska hän osallistuu lapsensa hoitoon tai kuntoutukseen. Vuoden 2018 alusta erityishoitorahaa voidaan maksaa samalta ajalta molemmille vanhemmille kotona tapahtuvan saattohoidon ajalta.

Alle 16-vuotiaan ja 16 vuotta täyttäneen vammaistuet pysyvät ennallaan. Perusvammaistuki on 92,14 euroa kuukaudessa, korotettu vammaistuki 215 euroa ja ylin vammaistuki 416,91 euroa kuukaudessa.

Yrittäjän sairauspäivärahan omavastuu lyhenee

YEL-vakuutetun yrittäjän sairauspäivärahan omavastuuaika lyhenee yhteen päivään. Nykyään omavastuuaika on sairastumispäivä ja kolme sitä seuraavaa arkipäivää. Jatkossa omavastuuaikaan kuuluu vain sairastumispäivä.

Vuonna 2018 työnantajan sairausvakuutusmaksu on 0,86 prosenttia työnantajan maksamasta palkasta. Suomessa vakuutettujen palkansaajien päivärahamaksu on 1,53 prosenttia palkasta. Myös MYEL-yrittäjillä päivärahamaksu on sama.

YEL-vakuutetut yrittäjät maksavat päivärahamaksun lisäksi lisärahoitusosuuden 0,17 prosenttia eli yhteensä 1,70 prosenttia. Jos palkkatulon ja yrittäjien työtulon yhteismäärä jää alle 14 020 euron, päivärahamaksua ei makseta ollenkaan.

Palkansaajat ja yrittäjät eivät maksa sairaanhoitomaksua vuonna 2018, tilanne oli sama myös vuonna 2017. Eläke- ja etuustuloista perittävä sairaanhoitomaksu on 1,53 prosenttia.

Vuoden 2018 alusta yrittäjä voi saada omista työterveyshuoltokustannuksistaan suorakorvauksen myös yksityiseltä palveluntuottajalta. Tähän asti se on ollut mahdollista vain terveyskeskukselta ostetusta työterveyshuollosta.

Eläkettä saavan perushoitotuki suurenee

Eläkettä saavan perushoitotuki suurenee 8,81 eurolla, tuen uusi määrä on 70,52 euroa kuukaudessa. Korotettu hoitotuki on 153,63 euroa kuussa ja ylin hoitotuki 324,85 euroa kuukaudessa.

Eläketuki on takuueläkkeen suuruinen, sen määrä on vuonna 775,27 euroa kuukaudessa. Eläkkeellä oleva henkilö voi käydä töissä. Jos henkilö saa Kelasta kuntoutustukea tai työkyvyttömyyseläkettä, hän voi vuonna 2018 ansaita enintään 737,45 euroa kuussa.  Jos ansioraja ylittyy, siitä on ilmoitettava Kelaan. Tällaisessa tilanteessa kuntoutustuen tai työkyvyttömyyseläkkeen maksaminen yleensä keskeytyy.

Takuueläkkeeseen tulee 15,01 euron korotus. Kansaneläkeindeksiin sidottu kansaneläke säilyy ennallaan, samoin Kelan maksamat perhe-eläkkeet.

Vuonna 2018 takuueläkkeen kuukausittainen täysi määrä suurenee nykyisestä 760,26 eurosta 775,27 euroon. Kansaneläke on sama kuin tänä vuonna eli yksin asuvalle 628,85 euroa kuukaudessa ja parisuhteessa elävälle 557,79 euroa.

Lesken alkueläke on 324,33 euroa kuussa ja jatkoeläkkeen perusmäärä 101,59 euroa kuukaudessa. Lapseneläkkeen perusmäärä on 59,68 euroa kuussa.

Perhe-etuuksiin korotuksia

Vuoden 2018 alusta yksinhuoltajakorotus on 53,30 e/kk jokaisesta lapsesta, josta maksetaan lapsilisää. Täysi elatustuki suurenee ja on 156,39 euroa kuussa.

Elatustukeen liittyvä maksukyvyttömyysraja nousee. Elatusvelvollisen uusi maksukyvyttömyysraja on 1 103,43 euroa kuukaudessa. Tuloraja lasta kohden on 275,86 euroa kuussa.

Kela ei maksa elatustukea, jos lapsi voi elättää itsensä omilla tuloillaan. Lapsen ansio- ja pääomatulojen rajat nousevat ja ovat ensi vuonna 772,40 euroa kuussa, kun lapsi asuu kotona, ja 1 103,43 euroa kuussa, kun hän asuu itsenäisesti.

Sekä vanhempainpäivärahan että erityishoitorahan vähimmäismäärä suurenee vuonna 2018. Molempien määrä on 24,64 euroa päivältä.

Opintorahan ehdoissa muutoksia

Vuoden 2018 alusta alkaen vanhempien tulot eivät enää vaikuta itsenäisesti asuvan, 18–19-vuotiaan toisen asteen opiskelijan opintorahan määrään. Nämä opiskelijat voivat saada perusmääräisen opintorahan 250,28 euroa kuukaudessa.

Tulovalvonnan vuositulorajoja korotetaan vuoden alusta yhdellä prosentilla, ja opintotuen maksupäivä muuttuu. Opintoraha, asumislisä ja koulumatkatuki maksetaan vuoden alusta alkaen kuukauden 1. päivänä tai sitä seuraavana pankkipäivänä.

Korkeakouluopiskelija voi saada enimmäistukiajan pidennyksen aiempaa helpommin, kun suorittamatta olevien opintojen määrä ei enää vaikuta pidennyksen saamiseen. Korkeakouluopiskelijoiden kaikki opintotukiasiat ratkaistaan nyt Kelassa, muutos ei edellytä opiskelijalta toimenpiteitä.

Alle 18-vuotiaan lapsen huoltajan opintorahaan lisätään huoltajakorotus 75 euroa kuukaudessa. Kela myöntää huoltajakorotuksen automaattisesti.

  • Kelan etuudet vuonna 2018 numeroina löydät tästä

Kommentoi Facebookissa