Tietosuoja-asetus säilyttää oikeudet omiin henkilötietoihin – virheelliset tiedot oikaistava ja vanhentuneet poistettava

Erilaiset rekisterit ja tiedostot ovat siirtyneet verkkoon ja samalla ovat yleistyneet tietovuotojen riskit.

Erilaiset rekisterit ja tiedostot ovat siirtyneet verkkoon ja samalla ovat yleistyneet tietosuojariskit. (Kuva Fotolia)

EU:n tietosuoja-asetus koskee kaikkia jäsenvaltioita, vaikka olisit asioinut vain verkkokaupassa.

TIETOSUOJA EU:n tietosuoja-asetuksen soveltaminen alkaa tänään. Henkilötietojen käsittelyn perusperiaatteet ja rekisteröidyn henkilön oikeudet säilyvät uudistuksessa pääosin ennallaan. Henkilöllä on jatkossakin oikeus esimerkiksi tarkastaa itseään koskevat tiedot sekä pyytää oikaisemaan virheelliset tiedot ja poistamaan tarpeettomat tiedot.

Uudistuksella luodaan myös uusia oikeuksia. Omat tietonsa saa rekisterinpitäjältä sähköisesti ja tiedot voi nykyistä helpommin siirtää järjestelmästä toiseen. Tietosuojauudistus koskee kaikkia EU:n jäsenvaltioita. Se merkitsee, että oikeudet omiin henkilötietoihin ovat samat, vaikka olisi asioinut esimerkiksi verkkokaupassa, joka toimii toisessa EU-maassa.

Henkilötietoja käsittelevän yrityksen, yhteisön tai viranomaisen on oikaistava virheelliset henkilötiedot ja poistettava esimerkiksi tarpeeton tai vanhentunut henkilötieto. Korjauksiin on ryhdyttävä ilman aiheetonta viivytystä, normaalitapauksissa viimeistään kuukauden kuluessa oikaisu- tai poistopyynnön vastaanottamisesta.

Henkilötietoja koskevasta tietoturvaloukkauksesta rekisterinpitäjän on ilmoitettava tietosuojavaltuutetulle viimeistään 72 tunnin kuluessa loukkauksen ilmitulosta, jos tietoturvaloukkaus uhkaa ihmisten oikeuksia ja vapauksia. Tietyissä tapauksissa tietoturvaloukkauksesta on ilmoitettava myös rekisteröidylle henkilölle.

Niin sanotun yhden luukun periaatteen mukaisesti yrityksen tarvitsee asioida rajat ylittävissä asioissa vain yhden tietosuojaviranomaisen kanssa, vaikka yritys toimisi useassa jäsenvaltiossa. Sama koskee kansalaista, jos hän haluaa esimerkiksi tehdä valituksen toisessa EU-valtiossa toimivan yrityksen toiminnasta.

Eduskunnassa on parhaillaan käsiteltävänä hallituksen esitys tietosuojalaiksi. Sillä täydennettäisiin ja täsmennettäisiin EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Esityksen mukaan tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoaminen suoraan lapselle edellyttäisi, että lapsi on vähintään 13-vuotias. Tätä nuoremman lapsen osalta rekisterinpitäjän olisi tarkistettava, että lapsella on vanhempien suostumus esimerkiksi sosiaalisen median palvelujen käyttämiseen.

Tietosuojalailla myös säädettäisiin poikkeuksista tietosuoja-asetukseen tietyissä kysymyksissä sekä keskitettäisiin tietosuoja-asioihin liittyvät viranomaistehtävät tietosuojavaltuutetulle. Tietosuojalaki tulee voimaan mahdollisimman pian, kun eduskunta on sen hyväksynyt ja laki on vahvistettu.

Lue myös: Tietovuodot yleistyvät – vääriin käsiin päätyy aina sairauskertomuksista tutkintotietoihin asti

Kommentoi Facebookissa