Aktiivimallin leikkureiden lakiluonnos vaikeasti hahmotettavissa – ”Hallituksen esitys on puutteellinen”

Hallituksen esitys niin sanottujen aktiivimallin leikkureita koskevista laeista on valmisteltu sosiaali- ja terveysministeriössä.

Hallituksen esitys niin sanottujen aktiivimallin leikkureita koskevista laeista on valmisteltu sosiaali- ja terveysministeriössä. (Kuva STM)

Esitystä valmisteltaessa ei ole odotettu loppuraportin tuloksia, jossa käsitellään työllisyysvaikutuksia.

AKTIIVIMALLI Lainsäädännön arviointineuvosto on arvioinut aktiivimallin leikkureita koskevaa hallituksen esitysluonnosta. Neuvoston mukaan esityksessä on käsitelty monipuolisesti aktiivimallin leikkureiden kumoamisen vaikutuksia. Esityksen tavoite on kuitenkin vaikeasti hahmotettavissa.

Esityksessä ehdotetaan, että aktiivimallin leikkurit ja velvoitteet kumotaan. Käytännössä aktiivimallin edellytysten täyttämättä jääminen ei enää johtaisi työttömyysetuuden alentamiseen 4,65 prosentilla.

”Esityksen kokonaisuuden hahmottamista vaikeuttaa se, että tavoite jää vaikeaselkoiseksi ja toisaalta työllisyyttä kompensoivat toimet valmistellaan erikseen. Luonnoksessa ei myöskään esitetä vaihtoehtoja valitulle keinolle. Esityksestä on vaikea hahmottaa tavoitetta lain muutokselle; mitä ongelmaa esityksellä on tarkoitus muuttaa tai korjata?”

Esitystä valmisteltaessa ei ole odotettu aktiivimallin loppuraportin tuloksia, jossa käsitellään muun muassa työllisyysvaikutuksia. Tutkimustulokset on tarkoitus huomioida vasta myöhemmin.

Arviointineuvosto katsoo, että aktiivimallin lopullisia tutkimustuloksia pitää hyödyntää esityksen valmistelussa. Tutkimustulosten avulla saadaan arvokasta tietoa aktiivimallin vaikutuksista, joiden perusteella lainsäädäntöä voidaan tarvittaessa muokata. Tutkitun tiedon avulla saadaan toimivampaa sääntelyä jatkossa.

Hallituksen esitys niin sanottujen aktiivimallin leikkureita koskevista laeista on valmisteltu sosiaali- ja terveysministeriössä. Arviointineuvoston näkemyksen mukaan hallituksen toimeksianto aktiivimallin leikkureiden poistosta näyttää sitoneen virkamiesvalmistelua siten, että edellytykset tavoitteen selvittämiselle ja vaihtoehtoisten ratkaisukeinojen ja niiden vaikutusten monipuoliseen arviointiin ovat heikentyneet.

Hallituksen esitysluonnos on neuvoston mukaan puutteellinen säädösehdotusten vaikutusten arviointiohjeen näkökulmasta. Esitysluonnosta tulee korjata neuvoston lausunnon mukaisesti ennen hallituksen esityksen antamista.

Lue myös: Aktiivimalli on alentanut monen työttömyysetuuksia – naisten harvemmin kuin miesten

Kommentoi Facebookissa