Hallitukselta lakiesitys – välttämätön terveydenhuolto ja kotihoito turvattaisiin työtaistelun aikana

Laissa määriteltäisiin välttämättömään terveydenhuoltoon ja kotihoitoon kuuluva hoito ja hoiva. (Kuvituskuva Fotolia)

Riittävästä suojelutyöstä tulisi neuvotella ennen työnseisauksen tai joukkoirtisanoutumisen aloittamista.

TERVEYS Hallitus on antanut esityksen laiksi välttämättömän terveydenhuollon ja kotihoidon turvaamisesta työtaistelun aikana. Tarkoituksena on estää asiakkaiden ja potilaiden hengen vaarantuminen ja terveyden vakava vaarantuminen työtaistelusta aiheutuvan henkilökunnan riittämättömyyden vuoksi.

Laissa säädettyjä keinoja saisi käyttää vain silloin, jos muut keinot eivät ole riittäviä asiakkaiden ja potilaiden hengen tai terveyden vakavan vaarantumisen estämiseksi, ja vain siinä laajuudessa kuin tämä on mainitussa tarkoituksessa välttämätöntä. Toiminnan uudelleenjärjestelyt ja neuvotteluratkaisut ovat aina ensisijaisia.

Hallitus toteaa, että lain tarkoituksena ei ole estää työtaistelun toteuttamista. Laissa säädettyjä keinoja ei voitaisi käyttää miltään osin työtaistelun murtamiseen eikä työvoimapulasta tai siihen osoitettujen voimavarojen riittämättömyydestä aiheutuvien ongelmien ratkaisemiseen. Laissa määriteltäisiin välttämättömään terveydenhuoltoon ja kotihoitoon kuuluva hoito ja hoiva.

Työntekijäjärjestöllä olisi velvollisuus huolehtia yhteistyössä kunnan tai kuntayhtymän kanssa siitä, että työnseisauksesta tai joukkoirtisanoutumisesta huolimatta työnantajan käyttöön jää sen verran tehtäviin soveltavaa henkilöstöä, että se pystyy turvaamaan välttämättömän terveydenhuollon ja kotihoidon työtaistelun aikana.

Työntekijäjärjestö ei saisi aloittaa työnseisausta tai joukkoirtisanoutumista ennen kuin se on neuvotellut välttämättömän henkilöstön määrästä kunnan tai kuntayhtymän kanssa.

Aluehallintovirasto voisi siirtää työtaistelun alkamisen tai keskeyttää sen määräajaksi sakon uhalla, jos se arvioisi olevan ilmeistä, että asiakkaiden tai potilaiden henki tai terveys vaarantuu vakavasti työtaistelun johdosta.

Jos työntekijäjärjestöön kohdistuvat velvoitteet eivät olisi riittäviä välttämättömän terveydenhuollon ja kotihoidon turvaamiseksi työtaistelun aikana, työnantaja voisi käyttää yksittäisiin työntekijöihin kohdistuvia keinoja.

Laissa säädettäisiin asiakas- ja potilasturvatyöstä, työtehtävien ja työskentelypaikan muuttamisesta sekä työaika- ja vuosilomasäännöksistä poikkeamisesta. Asiakas- ja potilasturvatyöhön määrääminen edellyttäisi aina aluehallintoviraston päätöstä.

Välittömästi yksittäiseen työntekijään kohdistuvaa keinoa ei voisi käyttää, jos se olisi henkilön henkilökohtaisen tilanteen kannalta kohtuuton. Lisäksi yksittäiseen työntekijään kohdistuvien keinojen käyttämiseen liittyisi eräitä muita työntekijän oikeuksia turvaavia elementtejä.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. Se olisi voimassa 31.1.2023 asti. Lakia ei saisi soveltaa enää työtaistelun päätyttyä.

Lue myös: Vanhusten ympärivuorokautiseen hoitoon tarvitaan 3 400 hoitajaa lisää – rekrytoinnit epäonnistuvat

Kommentoi Facebookissa