Naisten eläkkeet ovat viidenneksen miesten eläkkeitä matalammat – köyhyysriski naisilla onkin miehiä korkeampi

Osa pientä työeläkettä saavista ei huomaa hakea kansaneläkettä, kun he täyttävät 65 vuotta.

Osa pientä työeläkettä saavista ei huomaa hakea kansaneläkettä, kun he täyttävät 65 vuotta. (Kuva Fotolia)

Eron taustalla ovat selvityksen mukaan ansioerot ja perhevapaiden epätasainen jakautuminen.

ELÄKKEET Sukupuolten ero ansiotasossa vaikuttaa keskeisesti sukupuolten väliseen eläke-eroon. Perhevapaiden epätasainen jakautuminen naisen ja miesten välillä ja erityisesti pitkät kotihoidontukijaksot kasvattavat ansio- ja eläke-eroa.

Tiedot käyvät ilmi sosiaali- ja terveysministeriön Eläketurvakeskukselta tilaamasta naisten ja miesten eläke-eroja ja niiden syitä selvittäneestä raportista.

Sukupuolten eläke-eroihin vaikuttavat sekä eläkejärjestelmän periaatteet ja säännöt, että työuran aikaisissa eläkettä kartuttavissa ansioissa ilmenevät erot. Miesten ja naisten epätasa-arvo työmarkkinoilla ja hoivan jakautumisessa aiheuttaa eniten sukupuolten eläke-eroja.

Kuukausieläkkeiden kokonaistarkastelussa naisten eläkkeet olivat 21 prosenttia miesten eläkkeitä pienemmät. Naisten työeläke vuonna 2018 oli 68 prosenttia miesten keskimääräisestä työeläkkeestä. Pienemmän työeläkkeen vuoksi kansaneläkejärjestelmän eläkkeillä ja perhe-eläkkeillä on naisille suurempi merkitys kuin miehille.

Ero on kaventunut viimeisen kahden vuosikymmenen aikana ja on EU-maiden keskitasoa. Eron odotetaan kaventuvan edelleen, mutta hitaasti.

Viimeaikaiset eläkeuudistukset eivät ole oleellisesti vaikuttaneen sukupuolten eläke-eroon. Sen sijaan raportissa arvioidaan, että tietyt yksittäiset uudistukset, kuten esimerkiksi vuonna 2005 voimaan tulleet muutokset eläkkeen määräytymiseen perhevapaa-ajoilta, ovat parantaneet naisten eläketurvaa. Muutoksen vaikutukset nähdään vasta, kun vuoden 2005 jälkeen perhevapaita pitäneet henkilöt siirtyvät eläkkeelle.

Pienituloisuus on vahvasti sukupuolittunut ilmiö vanhemmissa ikäryhmissä ja ikääntyneiden naisten köyhyysriski on yli kaksinkertainen miehiin verrattuna. Vuonna 2017 yli 75-vuotiaista naisista pienituloisia oli 27 prosenttia ja miehistä 13 prosenttia.

Raporttiin on koottu suomalaista vuodesta 2000 ilmestynyttä tutkimusta ja tilastotietoa sukupuolten eläke-eroista ja siihen yhteydessä olevista tekijöistä. Se on toteutettu osana Sukupuolten eläke-erot -hanketta.

Hankkeen tavoitteena on herättää keskustelua naisten ja miesten välisistä eläke-eroista ja lisätä kansalaisten ja päättäjien tietämystä eläke-erojen syistä. Se toteutetaan yhteistyössä Eläketurvakeskuksen, Kelan ja Työeläkevakuuttajat Telan kanssa.

Lue myös: Joka kolmas yli 16-vuotias suomalainen on eläkeläinen – puolet saa alle 1 500 euron kuukausieläkettä

Kommentoi Facebookissa