Potilasturvallisuuslaki voimaan – ”Jotta hengen tai terveyden vakava vaarantuminen voidaan estää”

Laissa säädettyjä keinoja saa käyttää vain silloin, jos muut keinot eivät ole riittäviä. (Kuvituskuva Fotolia)

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietinnön mukaisena äänin 109–38.

POTILASTURVALLISUUS Tasavallan presidentti on vahvistanut lain välttämättömän terveydenhuollon ja kotihoidon turvaamisesta työtaistelun aikana. Laki tulee voimaan 20.9.2022. Lain tarkoituksena on estää asiakkaiden ja potilaiden hengen vaarantuminen ja terveyden vakava vaarantuminen työtaistelusta aiheutuvan henkilökunnan riittämättömyyden vuoksi.

Toisessa käsittelyssä käydyssä keskustelussa eduskunnassa oppositio korosti julkisen terveydenhuollon huolestuttavaa tilannetta ja lain aiheuttamaa vastakkainasetteluasemaa. ​​Perussuomalaisten kansanedustaja Arja Juvonen esitti lakiehdotuksen hylkäämistä.

Äänin 109–38 eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietinnön mukaisena. Sosiaali- ja terveysvaliokunta piti mietinnössään välttämättömänä ehdotetun lain säätämistä, jotta hengen tai terveyden vakava vaarantuminen voidaan estää kaikissa olosuhteissa, myös työtaistelun aikana.

Laissa säädettyjä keinoja saa käyttää vain silloin, jos muut keinot eivät ole riittäviä asiakkaiden ja potilaiden hengen tai terveyden vakavan vaarantumisen estämiseksi, ja vain siinä laajuudessa kuin tämä on mainitussa tarkoituksessa välttämätöntä. Toiminnan uudelleenjärjestelyt, ostopalvelut ja muut lain ulkopuoliset keinot ovat aina ensisijaisia.

Hallitus toteaa, että lain tarkoituksena ei ole estää työtaistelun toteuttamista. Laissa säädettyjä keinoja ei voi käyttää miltään osin työtaistelun murtamiseen eikä muusta työvoimapulasta tai siihen osoitettujen voimavarojen riittämättömyydestä aiheutuvien ongelmien ratkaisemiseen.

Laissa määritellään lain soveltamisalaan kuuluva välttämätön terveydenhuolto ja kotihoito. Työntekijäjärjestöllä on velvollisuus huolehtia yhteistyössä kunnan tai kuntayhtymän kanssa siitä, että työnseisauksesta tai joukkoirtisanoutumisesta huolimatta työnantajan käyttöön jää sen verran tehtäviin soveltavaa henkilöstöä, että se pystyy turvaamaan välttämättömän terveydenhuollon ja kotihoidon työtaistelun aikana.

Aluehallintovirasto voi siirtää työtaistelun alkamisen tai keskeyttää sen määräajaksi sakon uhalla, jos se arvioi, että asiakkaiden tai potilaiden henki tai terveys vaarantuu vakavasti työtaistelun johdosta. Päätöksiä saman työtaistelun siirtämisestä tai keskeyttämisestä voidaan tehdä yhteensä enintään neljä.

Laissa säädetään asiakas- ja potilasturvatyöstä, työtehtävien ja työskentelypaikan muuttamisesta sekä työaika- ja vuosilomasäännöksistä poikkeamisesta. Asiakas- ja potilasturvatyöhön määrääminen edellyttää aina aluehallintoviraston päätöstä.

Välittömästi yksittäiseen työntekijään kohdistuvaa keinoa ei voi käyttää, jos se on henkilön henkilökohtaisen tilanteen kannalta kohtuuton. Lisäksi yksittäiseen työntekijään kohdistuvien keinojen käyttämiseen liittyy eräitä muita työntekijän oikeuksia turvaavia elementtejä. Laki on voimassa 31.1.2023 asti eikä sitä saa soveltaa enää työtaistelun päätyttyä.

Lue myös: Hallitukselta lakiesitys – välttämätön terveydenhuolto ja kotihoito turvattaisiin työtaistelun aikana

Kommentoi Facebookissa