Puhemiesneuvosto ehdottaa uuden tiedusteluvalvontavaliokunnan perustamista

Puhemies Paula Risikon johdolla kokoontunut puhemiesneuvosto päätti tänään ehdottaa uuden lautakunnan perustamista.

Puhemies Paula Risikon johdolla kokoontunut puhemiesneuvosto päätti tänään ehdottaa uuden lautakunnan perustamista. (Kuva Hanne Salonen/ Eduskunta)

Ehdotus liittyy siviili- ja sotilastiedustelutoiminnan uudistamista koskevaan lainsäädäntökokonaisuuteen.

TIEDUSTELULAKI Puhemies Paula Risikon johdolla kokoontunut puhemiesneuvosto päätti tänään ehdottaa, että eduskunnan työjärjestykseen tehdään tiedustelun parlamentaarisen valvonnan järjestämisestä ja tiedusteluvalvontavaliokunnan perustamisesta johtuvat tarpeelliset muutokset. Puhemiehistössä ensimmäisenä varapuhemiehenä toimii keskustan Mauri Pekkarinen ja toisena varapuhemiehenä SDP:n Tuula Haatainen.

Ehdotus liittyy siviili- ja sotilastiedustelutoiminnan uudistamista koskevaan lainsäädäntökokonaisuuteen, jolla luodaan edellytyksiä tiedustelutoiminnan tehostamiseen lisäämällä tiedusteluviranomaisten toimivaltuuksia. Samalla on tarpeen uudistaa myös tiedustelutoiminnan valvontajärjestelmä.

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että eduskunnan työjärjestykseen lisätään säännökset tiedusteluvalvontavaliokunnan jäsenmäärästä, tehtävistä ja vireillepano-oikeudesta. Valiokunnan asiakirjojen salassapitoa koskevia säännöksiä esitetään täydennettäväksi siten, että salassa pidettäviä olisivat myös sellaiset asiakirjat, joista tiedon antaminen voi vaarantaa kansallista turvallisuutta.

Lisäksi eduskunnan työjärjestykseen lisättäisiin säännökset tiedusteluvalvontavaliokunnan toimintaan liittyvästä erityisestä salassapito- ja vaitiolovelvollisuudesta ja hyväksikäyttökiellosta sekä eräitä muita tiedusteluvalvontavaliokunnan työn erityisluonteesta johtuvia säännöksiä.

Muutokset eduskunnan työjärjestykseen käsitellään eduskunnassa samalla tavalla kuin lakiehdotukset. Lähetekeskustelun jälkeen puhemiesneuvoston ehdotus lähetetään valiokuntaan mietintöä varten. Kun mietintö on valmistunut, lakiehdotus otetaan täysistunnossa kahteen käsittelyyn.

Eduskunnan työjärjestyksen muutokset on tarkoitettu tulemaan voimaan samanaikaisesti tiedustelun laillisuusvalvontaa koskevan lain kanssa. Tiedusteluvalvontavaliokunnan on tarkoitus aloittaa toimintansa mahdollisimman pian sen jälkeen, kun eduskunnan työjärjestyksen muutokset ovat tulleet voimaan.

Puhemiesneuvosto hyväksyi ehdotuksen äänestysten jälkeen. SDP halusi muutoksia siihen, pitääkö salaamisen perusteena olla kansallinen turvallisuus vai vakava vaara kansalliselle turvallisuudelle, kuuluuko Suojelupoliisin toiminnan valvonta tiedusteluvalvontavaliokunnalle ja onko työjärjestyksessä mukana rikoslain rankaisupykälät tietovuodoista.

Kommentoi Facebookissa