Suomalaisten keskiansio oli 3 596 euroa kuussa – teollisuudessa tienaa paremmin kuin palvelualoilla

Teollisuuden toimialoilla mediaaniansio oli viidenneksen yksityisen sektorin palvelualoja suurempi.

Teollisuuden toimialoilla mediaaniansio oli viidenneksen yksityisen sektorin palvelualoja suurempi. (Kuva Fotolia)

Yksityisen sektorin keskiansioilla mitaten naisten tulot olivat 79 prosenttia miesten ansioista.

PALKAT Tilastokeskuksen mukaan yksityisen sektorin kokoaikaisten kuukausipalkkaisten palkansaajien säännöllisen työajan mediaaniansio oli 3 193 euroa kuukaudessa vuonna 2016. Miesten mediaaniansiot olivat 3 620 ja naisten 2 821 euroa. Keskiansiot olivat puolestaan 3 596 euroa.

Enemmistö yksityisen sektorin kuukausipalkkaisista työskentelee asiantuntijoina, joita oli 31 prosenttia, erityisasiantuntijoina 26 prosenttia tai palvelu- ja myyntityössä 19 prosenttia.

Jakautuminen eri ammattiryhmiin vaihtelee sukupuolittain siten, että miehistä enemmistö toimii asiantuntijatehtävissä, kun taas naisia työskentelee asiantuntijatehtävien lisäksi paljon myös palvelu- ja myyntityössä sekä toimisto- ja asiakaspalvelutyössä.

Miesten ja naisten ammattirakenteen erot vaikuttavat pitkälti sukupuolten välisiin palkkaeroihin. Keskiansioilla mitaten naisten ansiot olivat 79 prosenttia miesten ansioista ja mediaaniansioilla laskien 78 prosenttia vuonna 2016.

Palkkaero on reilun kymmenen vuoden aikana kaventunut muutamia prosentteja. Yksityisen sektorin kokoaikaisista kuukausipalkkaisista 51 prosenttia on miehiä ja 49 prosenttia naisia.

Ylimmän johdon palkat puuttuvat

Yksityisen sektorin erityisasiantuntijoiden mediaaniansiot olivat 4 255 euroa kuukaudessa, asiantuntijoiden 3 377 euroa ja palvelu- ja myyntityöntekijöiden 2 359 euroa. Yksityisen sektorin kuukausipalkkaisista vähiten ansaitseva kymmenys ansaitsi 2 131 euroa ja eniten ansaitseva kymmenys 5 520 euroa.

Vähiten ansaitsevien kymmenesosaan kuuluvien palkat olivat 67 prosenttia mediaaniansiosta ja eniten ansaitsevan kymmenesosaan 72 prosenttia mediaaniansiota suuremmat. Yksityisen sektorin johtajilla oli suurimmat ansiot. Johtaja-ammattiluokan ansiotiedot eivät kuitenkaan ole kaikilta osin kattavat, sillä aineistossa ei pääsääntöisesti ole ylimmän johdon palkkoja.

Mediaaniansio tarkoittaa aineiston puolivälissä olevaa keskimmäistä palkkaa silloin kun palkat ovat suuruusjärjestyksessä. Alin kymmenesosa eli desiili tarkoittaa alimman kymmenen prosentin korkeinta ja ylin desiili ylimmän kymmenen prosentin alinta palkkaa.

Yksityisen sektorin kuukausipalkkaisten mediaaniansiot koulutusasteen ja ikäryhmän mukaan vuonna 2016.
Yksityisen sektorin kuukausipalkkaisten mediaaniansiot koulutusasteen ja ikäryhmän mukaan vuonna 2016. (Kaavio Tilastokeskus)

Teollisuuden palkat viidenneksen suuremmat

Yksityisen sektorin palvelualoilla työskentelevien säännöllisen työajan mediaaniansiot olivat 2 978 euroa kuukaudessa kun taas teollisuuden toimialoilla mediaaniansio oli viidenneksen tätä suurempi, 3 577 euroa.

Teollisuudessa erityisasiantuntijoiden osuus on palvelualoja suurempi ja ammattirakenne on muutenkin erilainen. Samassa ammatin pääluokassa olevien ansiotaso erosi siten, että erityisasiantuntijat ansaitsivat palvelualoilla 4 142 euroa kuukaudessa ja teollisuudessa 4 569, asiantuntijoiden kuukausiansiot olivat palvelualoilla 3 293 ja teollisuudessa 3 536 euroa.

Vaikka alojen välillä on eroja, voidaan vertailla joitain molemmilla aloilla olevia yksittäisiä ja yleisiä ammattiryhmiä. Esimerkiksi laskentatoimen erityisasiantuntijat ja tilintarkastajat ansaitsivat palvelualoilla 4 337 euroa ja teollisuudessa 4 750 euroa kuukaudessa. Sovellussuunnittelijat ansaitsivat puolestaan palvelualoilla enemmän, 4 534 euroa ja teollisuudessa 3 935 euroa.

Kirjanpidon ja laskentatoimen asiantuntijat ansaitsivat palvelualoilla 2 905 ja teollisuudessa 3 295 euroa, taloushallinnon toimistotyöntekijät palvelualoilla 2 593 euroa ja teollisuudessa 2 716 euroa kuukaudessa.

Korkeasti koulutetuilla eläkkeen kynnyksellä suuret tulot

Säännöllisen työajan kuukausiansiot yksityisellä sektorilla nousevat koulutusasteen ja iän myötä. Ylemmän korkeakouluasteen tutkinnon suorittaneiden mediaaniansio oli 4 320 euroa kun taas alemman korkeakouluasteen suorittaneilla 3 350 euroa kuukaudessa. Keskiasteen koulutuksen käyneiden ansiot jäivät 2 630 euroon.

Ansiot ovat korkeimmat keskimäärin 40–49-vuotiailla. Korkeammin koulutettujen suurimmat kuukausiansiot ovat eläkeiän kynnyksellä olevilla.

Perusasteen suorittaneiden mediaaniansiot ovat tilastossa vastoin odotuksia korkeammat kuin keskiasteen suorittaneiden. Tämä johtuu muun muassa siitä, että vain perusasteen käyneiden lisäksi samaan luokkaan kuuluvat myös ne, joiden koulutustieto on tuntematon. Tällaisilla henkilöillä saattaa olla esimerkiksi ulkomailla suoritettu tutkinto. Lisäksi vastikään valmistuneiden koulutustiedot puuttuvat.

Tilaston lähteenä olevat palkkatiedot koostuvat järjestäytyneiden yritysten 448 000 ja järjestäytymättömien yritysten 37 000 palkansaajan tiedoista. Palkkatiedoista suurin osa on kerätty syyskuulta, joka on Elinkeinoelämän keskusliiton keräämien tietojen ja Tilastokeskuksen oman otostiedustelun viiteajankohta.

  • Lähde Yksityisen sektorin palkat 2016, Tilastokeskus

Kommentoi Facebookissa