Tiedustelulaki etenee – oikeusministeri esittää perustuslain muutosta kiireellisenä

Oikeusministeri Antti Häkkänen toteaa, että asiassa on tehty huolellinen kokonaisarviointi, johon ehdotus kiireellisen menettelyn käytöstä perustuu.

Oikeusministeri Antti Häkkänen toteaa, että asiassa on tehty huolellinen kokonaisarviointi, johon ehdotus kiireellisen menettelyn käytöstä perustuu. (Kuva Valtioneuvoston kanslia/ Laura Kotila)

Uusi rajoitusperuste mahdollistaisi tiedon hankkimisen kansallisen turvallisuuden suojaamiseksi.

TIEDUSTELULAKI Oikeusministeri Antti Häkkänen aikoo esittää hallitukselle, että hallitus suosittelisi eduskunnalle tiedustelulainsäädäntöpakettiin liittyvän perustuslain muutoksen säätämistä kiireellisenä asiana.

– Suomen turvallisuustilanteen muutokset ja tarve varautua kansallista turvallisuutta uhkaavaan toimintaan muodostavat sellaisen poikkeuksellisen tilanteen, jossa perustuslain kiireelliselle muuttamiselle on välttämätön tarve tiedusteluviranomaisten asianmukaisten toimivaltuuksien säätämiseksi, painottaa ministeri Antti Häkkänen.

Häkkänen toteaa, että asiassa on oikeusministeriössä tehty huolellinen kokonaisarviointi, johon ehdotus kiireellisen menettelyn käytöstä perustuu.

Hallituksen valmistelemien siviili- ja sotilastiedustelulakien säätäminen suunnitellussa muodossa vaatii perustuslain muuttamista. Tämän lisäksi lakikokonaisuuteen liittyy lakiehdotus tiedustelutoiminnan valvonnasta. Perustuslakia voidaan muuttaa yhdessä eduskunnassa, jos muutos julistetaan 5/6 enemmistöllä kiireelliseksi. Tällöin perustuslain muutos voidaan hyväksyä samalla vaalikaudella.

Perustuslain muuttaminen käsitellään eduskunnassa yleensä niin sanotussa normaalissa perustuslainsäätämisjärjestyksessä eli eduskunta käsittelee sen tavallisen lain tapaan, ja hyväksyy lakiehdotuksen tavallisella enemmistöllä lepäämään seuraavien eduskuntavaalien yli. Vaalien jälkeen lakiehdotus hyväksytään 2/3 enemmistöllä.

Kirjeen, puhelun ja muun luottamuksellisen viestin salaisuus on perustuslain mukaan loukkaamaton. Perustuslain nykyisen sanamuodon mukaan lailla voidaan säätää välttämättömistä rajoituksista luottamuksellisen viestin salaisuuteen vain yksilön tai yhteiskunnan turvallisuutta taikka kotirauhaa vaarantavien rikosten tutkinnassa, oikeudenkäynnissä ja turvallisuustarkastuksessa sekä vapaudenmenetyksen aikana.

Sanamuodon ja sen nykyisen tulkintakäytännön mukaan lailla ei voida säätää viestin suojan rajoittamisesta muissa tarkoituksissa, kuten esimerkiksi kansallisen turvallisuuden suojaamiseksi ja siihen kohdistuviin uhkiin varautumiseksi.

Tämän mahdollistamiseksi perustuslakiin on tarkoitus ehdottaa lisättäväksi uusia hyväksyttäviä perusteita rajoittaa luottamuksellisen viestin salaisuutta. Viestin suojaa voitaisiin kaavaillun ehdotuksen mukaan rajoittaa myös, jos se olisi välttämätöntä ”tiedon hankkimiseksi sotilaallisesta toiminnasta taikka sellaisesta muusta toiminnasta, joka vakavasti uhkaa kansallista turvallisuutta”.

Oikeusministeri Häkkänen painottaa, että muutosehdotus ei mahdollistaisi yleisestä, kaiken kattavasta tietoliikenteen seurannasta säätämistä, vaan tiedonhankinnan tulee olla mahdollisimman kohdennettua ja rajattua.

Kommentoi Facebookissa