Keskuspuistoon ei saa koskea, kaupunkibulevardit kumottiin – hallinto-oikeus karsi Helsingin yleiskaavaa

Talvinen havainnekuva Hämeenlinnanväylästä näyttää kuin tieteisfilmistä olevalta, hallinto-oikeuden päätöksen mukaan kuva jää haaveeksi.

Talvinen havainnekuva Hämeenlinnanväylästä näyttää kuin tieteisfilmistä olevalta. (Kuva Helsingin kaupunki)

Uusi yleiskaava oli osittain lainvastainen, perusteita sisääntuloväylien muuttamiseksi kaupunkibulevardeiksi ei ollut.

KAAVOITUS Helsingin hallinto-oikeus on eilen antamillaan kahdella päätöksellä ratkaissut Helsingin yleiskaavaan ja Vartiosaaren osayleiskaavaan kohdistuneet valitukset.

Helsingin uusi yleiskaava – Kaupunkikaava käsittää koko Helsingin alueen lukuun ottamatta Östersundomin aluetta, jonne laaditaan kuntien yhteistä yleiskaavaa. Yleiskaavaa koskevaan kaupunginvaltuuston päätökseen kohdistui kaikkiaan 50 valitusta, siitä valittivat eri viranomaistahot, yhdistykset, asunto-osakeyhtiöt, yhtiöt ja yksityishenkilöt.

Myös valtio vastusti Helsingin suunnitelmia sekä Ely-keskuksen että Liikenneviraston voimin. Valitusten mukaan kaupunkibulevardit aiheuttivat merkittäviä liikenteellisiä ongelmia ja heikensivät liikenneturvallisuutta, koska autot, pyöräily ja jalankulkuliikenne sekoittuisivat. Helsinki ei ollut valitusten mukaan huomioinut seudun tai valtakunnan etua, eivätkä vaikutusten arvioinneista tehdyt selvitykset olleet riittävän kattavia. Päivän Lehti kertoi asiasta tarkemmin tässä ja kaupunkibulevardien vahingollisuudesta terveydelle tässä.

Hallinto-oikeuteen saapuneissa valituksissa oli vaadittu kaavan hyväksymistä koskevan päätöksen kumoamista muun muassa kaavan esitystapaan, vuorovaikutuksen puutteellisuuteen sekä valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden, maakuntakaavan ja yleiskaavan sisältövaatimusten vastaisuuteen vedoten.

Hallinto-oikeus kumosikin yleiskaavan hyväksymistä koskevan päätöksen lainvastaisena Länsiväylää, Turunväylää, Hämeenlinnanväylää ja Lahdenväylää koskevien kaupunkibulevardi-merkintöjen osalta. Lisäksi hallinto-oikeus kumosi päätöksen osittain näihin merkintöihin rajoittuvien asuinrakentamista koskevien kaavamerkintöjen osalta.

Hallinto-oikeus katsoi, että maakuntakaavan edellyttämiä perusteita mainittujen väylien muuttamiseksi kaupunkibulevardeiksi ei ollut esitetty. Selvitysten perusteella ei ollut myöskään edellytyksiä arvioida yleiskaavan täyttävän valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita ja liikenteen järjestämistä koskevia laissa edellytettyjä vaatimuksia. Muilta osin hallinto-oikeus hylkäsi kaupunkibulevardeihin liittyvät valitukset.

Hallinto-oikeus kumosi myös Hämeenlinnanväylän varrelta Keskuspuiston alueelle ja maakuntakaavan virkistysalueelle osoitetut uudet rakentamisalueet maakuntakaavan vastaisena. Hallinto-oikeuden mukaan yleiskaavan toteutuminen merkitsisi maakuntakaavassa osoitetun virkistysalueen laajaa supistumista.

Lisäksi hallinto-oikeus kumosi yleiskaavan hyväksymistä koskevan päätöksen lainvastaisena Melkin ja Itä-Villingin saarten, Vartiosaaren, Ramsinniemen, Ilmalan varikkoalueen sekä eräiden Pitäjänmäen aseman eteläpuolelle sijoittuvien kaavamerkintöjen osalta. Vartiosaaren osalta kumoamisperusteena oli muun muassa saaren kulttuuriympäristön arvot.

Muilta osin Helsingin yleiskaavaan kohdistuneet valitukset hylättiin. Hylätyiksi tulivat siten muun ohella Malmin lentokenttää ja Tuomarinkylän kartanon aluetta koskevat valitukset. Malmin lentokenttäaluetta koskevan kaavaratkaisun kumoamista oli vaadittu kaikkiaan 16 eri valituksessa.

Kommentoi Facebookissa