Kotitalouksille tukea suuriin sähkölaskuihin – omavastuu 400 euroa kuukaudessa

Tukea maksetaan neljältä kuukaudelta ja enimmäistuki kuukaudessa olisi 660 euroa. (Kuvituskuva Fotolia)

Sähkön arvonlisäveron alennus koskisi kuitenkin kaikkia.

SÄHKÖLASKUT Hallitus tiedottaa toteuttavansa syyskuun alussa budjettiriihessä sovitun mukaisesti tuet, joilla helpotetaan niiden kotitalouksien asemaa, joilla on suuria sähkölaskuja. Verotuksessa otetaan käyttöön väliaikainen sähköenergialaskujen perusteella myönnettävä kotitalousvähennys. Niille kotitalouksille, jotka eivät voi täysimääräisesti hyödyntää verovähennystä, otetaan käyttöön väliaikainen sähkötuki.

Tukea myönnettäisiin 1.1.2023–30.4.2023 välisenä aikana kulutetusta sähköenergiasta maksetun määrän perusteella. Vuonna 2023 kotitalousvähennykseen oikeuttaisi myös henkilön vakituisen asunnon sähkönkäyttöpaikassa 1.1.2023–30.4.2023 välisenä aikana kulutetusta sähköenergiasta maksettu määrä.

Vakituisen asunnon sähköenergiasta johtuvat kustannukset oikeuttaisivat kotitalousvähennykseen siltä osin kuin maksettu määrä ylittäisi kyseisen ajanjakson aikana 2 000 euroa ja olisi enintään 6 000 euroa. Vähennykseen oikeuttaisi sähköenergiasta maksettu verollinen määrä sekä siihen liittyvä perusmaksu. Sähkönsiirrosta maksettu määrä ei oikeuttaisi kotitalousvähennykseen.

Rajat, jotka määrittävät kotitalousvähennykseen oikeuttavan osuuden sähköenergiasta maksetusta määrästä, ovat sähkönkäyttöpaikkakohtaiset. Samojen kustannusten perusteella voisi kuitenkin saada vähennyksen vain kerran.

Henkilö saisi vähentää maksamastaan vähennykseen oikeuttavasta määrästä kotitalousvähennyksenä 60 prosenttia. Vähennystä voisi saada enimmillään 2 400 euroa. Sähköenergialaskujen perusteella myönnettävää kotitalousvähennystä ei otettaisi huomioon kotitalousvähennyksen enimmäismäärää laskettaessa, joten se ei vaikuttaisi muiden vähennykseen oikeuttavien kustannusten perusteella myönnettävään kotitalousvähennykseen. Muilta osin vähennys myönnettäisiin vastaavalla tavalla kuin muidenkin vähennykseen oikeuttavien kustannusten perusteella myönnettävä kotitalousvähennys.

Vähennyksen piiriin pääsemiseen ja vähennyksen määrään vaikuttaa käytetyn sähköenergian määrä ja sähköenergiasta maksettu hinta. Jos esimerkiksi sähkönkulutus olisi neljän kuukauden aikana yhteensä 10 000 kilowattituntia ja sähköenergiasta maksettu hinta 20 senttiä kilowattitunnilta, sähköenergiasta maksetut kustannukset olisivat 2 000 euroa. Tässä tapauksessa vähennystä ei vielä saisi.

Jos taas sähköstä maksettu hinta olisi kyseisessä esimerkissä 40 senttiä kilowattitunnilta, sähköenergiasta maksettu määrä olisi 4 000 euroa. Tällöin vähennys olisi 60 prosenttia 2 000 eurosta eli 1 200 euroa ennen kotitalousvähennyksen 100 euron omavastuuta.

Kotitalousvähennys on verosta tehtävä vähennys, jolloin vähennyksen määrä vastaa vähennyksestä saatava taloudellista hyötyä. Esimerkiksi 1 000 euron vähennys pienentäisi henkilölle maksettavaksi määrättäviä veroja 1 000 eurolla. Vähennystä olisi itse haettava Verohallinnosta. Siitä voisi saada hyödyn jo verovuoden aikana hakemalla vähennyksen huomioitavaksi vuoden 2023 verokortilla.

Sähköenergialaskujen perusteella myönnettävän kotitalousvähennyksen arvioidaan vähentävän verotuloja yhteensä noin 265 miljoonalla eurolla. Vähennyksen arvioidaan koskevan noin 252 000 kotitaloutta. Muutoksen vaikutusarvioihin liittyy hyvin paljon epävarmuustekijöitä.

Sähkötukeen olisi oikeus kotitalouksilla, jotka eivät tulojen alhaisuudesta johtuen pysty täysimääräisesti hyödyntämään kotitalousvähennystä sähkölaskun perusteella. Tuen maksaminen edellyttäisi 400 euron omavastuun ylittävää kuukausikohtaista sähkölaskua. Tukea maksettaisiin vakinaisen asunnon sähköenergiasta aiheutuneista kustannuksista. Sähkön siirrosta aiheutuneita kustannuksia ei otettaisi huomioon.

Tuen hakija voisi saada tukea 400 euroa ylittävästä kuukauden sähkölaskusta 60 prosenttia. Sähkölaskusta huomioidaan enintään 1500 euroa kuukaudessa. Näin ollen enimmäistuki kuukaudessa olisi 660 euroa. Tukea maksetaan neljältä kuukaudelta, eli tuen enimmäismäärä koko lain voimassaoloajalta olisi 2 640 euroa.

Tukea myönnettäisiin vain kotitalouden omassa käytössä olevan vakituisen asunnon sähkönkäyttöpaikan perusteella. Näin ollen esimerkiksi lapset eivät saisi tukea vanhempiensa vakituisen asunnon sähkölaskuista. Tilanteissa, joissa kotitaloudelle olisi samanaikaisesti käytössään useampi vakituinen asunto, tukea myönnettäisiin vain yhden sähkönkäyttöpaikan perusteella.

Tukea haettaisiin Kelasta. Sitä maksettaisiin 1.1.2023–30.4.2023 käytetyn sähkön perusteella. Sähkötuki katsotaan kustannusten korvaukseksi, jota ei katsottaisi tuloksi muuta sosiaaliturvaa koskevaa lainsäädäntöä sovellettaessa. Tuki olisi saajalleen verovapaa.

Sähkön hinnan voimakasta nousua pyritään kompensoimaan sähkövähennyksen ja sähkötuen lisäksi myös alentamalla sähkön arvonlisäverokantaa 24 prosentista 10 prosenttiin. Arvonlisäverokannan alentaminen koskisi vain sähkön myyntiä. Arvonlisävero alennettaisiin 1.12.2022–30.4.2023.

Lue myös: Alv-ale maksaa satoja miljoonia – sähkön myyjät voivat panna alennuksen omaan taskuunsa

Esimerkkilaskelma sähköenergialaskun perusteella myönnettävästä kotitalousvähennyksestä

Jos verovelvollinen maksaisi 1.1.2023-30.4.2023 välisenä aikana kulutetusta sähköstä vähennyskelpoisia sähköenergialaskuja esimerkiksi 4 000 euroa, hän saisi vähentää 60 prosenttia 2000 euroa ylittävästä osasta eli 2 000 eurosta. Näin ollen hänen vähennykseksi tulisi 60 prosenttia 2 000 eurosta eli 1 200 euroa, joka vähennettäisiin verosta kotitalousvähennyksenä. Jos henkilöllä ei olisi kotitalousvähennystä muiden vähennyskelpoisten töiden perusteella, vähennettäisiin 1 200 eurosta 100 euron omavastuu eli vähennyksestä saatava hyöty olisi tässä esimerkissä 1 100 euroa.

Kahden hengen taloudessa molemmat voisivat hakea vähennystä maksamiensa määrien suhteessa. Jos kahden henkilön vakituisen asunnon sähköenergialaskut olisivat säädetyltä ajankohdalta 4 000 euroa ja molemmat hakisivat vähennystä puoliksi maksamiensa kustannusten perusteella, jaettaisiin vähennyskelpoinen osuus kustannuksista puoliksi molemmille.

Tässä esimerkissä sähkönkäyttöpaikkakohtainen vähennyskelpoinen osuus olisi 2 000 euroa eli molemmille tulisi kotitalousvähennykseen oikeuttavia kustannuksia 1 000 euroa. Kotitalousvähennyksenä vähennettävää vähennystä he saisivat molemmat 60 prosenttia 1 000 eurosta eli 600 euroa. Kotitalousvähennyksen omavastuu on henkilökohtainen eli tässä tapauksessa molemmilta vähennettäisiin vielä 100 euron omavastuu, jos heillä ei olisi muuta kotitalousvähennystä. Molemmat saisivat näin ollen vähennystä 500 euroa.

Kommentoi Facebookissa