Näin Kelan etuudet muuttuvat vuonna 2019 – opintotuesta lääkekattoon ja työttömyysturvaan

Kaikkia lakeja ei ole vielä vahvistettu, Kela päivittää verkkosivuilleen myöhemmin lopulliset tiedot muutoksista.

Kaikkia lakeja ei ole vielä vahvistettu, Kela päivittää verkkosivuilleen myöhemmin lopulliset tiedot muutoksista. (Kuva Kela)

Uusi vuosi tuo muutoksia muun muassa nuoren ammatilliseen kuntoutukseen ja perhe-etuuksiin.

KELA Kelan hoitamaan sosiaaliturvaan tulee joitain keskeisiä muutoksia vuonna 2019. Kaikkia lakeja ei ole vielä vahvistettu. Kela päivittää verkkosivuilleen myöhemmin lopulliset tiedot muutoksista.

Kansaneläkeindeksiin sidottujen etuuksien euromääriin ei tule tänä vuonna indeksikorotusta. Eduskunta on päättänyt, että kansaneläkeindeksi pysyy vuonna 2019 vuoden 2018 tasolla.

Kelan maksamien, kansaneläkeindeksiin sidottujen etuuksien euromäärät säilyvät siis samoina kuin viime vuonna.

Eduskunta on kuitenkin tehnyt muutamia tasokorotuksia tai muita lakimuutoksia, jotka vaikuttavat joidenkin kansaneläkeindeksiin sidottujen etuuksien euromääriin.

Perhe-etuuksiin parannuksia

Lapsesta yksin huolehtivan äidin vanhempainrahakautta pidennetään 54 arkipäivällä, laki tulee voimaan 1.4. Oikeus pidennykseen on vain, jos lapsen äidin lisäksi ei ole toista henkilöä, jolla on mahdollisuus isyysrahaan. Oikeus koskee myös yksin adoptoivia naisia.

Monikkoperheen isän oikeus isyysvapaaseen ja isyysrahaan paranee 1.4. jälkeen. Isyysrahaa maksetaan 18 arkipäivää kauemmin jokaisesta samanaikaisesti syntyneestä tai adoptoidusta lapsesta. Isyysrahapäivien enimmäismäärä on kuitenkin 105 arkipäivää.

Sekä vanhempainpäivärahan että erityishoitorahan vähimmäismäärä suurenee vuonna 2019. Molempien määrä on 27,86 e/pv. Äitiysrahaa maksetaan myös silloin, kun raskaus on keskeytetty 154 päivän jälkeen. Myös isällä on tällöin oikeus isyysrahaan enintään 18 arkipäivältä keskeytyksen jälkeen äidin äitiysvapaan aikana.

Sukupuolensa naisesta mieheksi korjannut henkilö voi saada äitiysrahaa, jos hän saa lapsen. Muutos vaati lain sanamuodon muuttamisen naisesta vakuutetuksi.

Elatustuki ja adoptiotuki suurenevat

Täysi elatustuki suurenee ja on 158,74 e/kk, kun vuonna 2018 se oli 156,39 e/kk. Elatustukeen liittyvä maksukyvyttömyysraja nousee, se on 1 120,00 e/kk. Tulorajaa korotetaan 280,00 e/kk.

Kela ei maksa elatustukea, jos lapsi voi elättää itsensä omilla tuloillaan. Lapsen ansio- ja pääomatulojen rajat nousevat ja ovat ensi vuonna 784,00 e/kk, kun lapsi asuu kotona, ja 1 120,00 e/kk, kun hän asuu itsenäisesti.

Adoptiovanhempien luokse 1.1.2019 tai sen jälkeen sijoitetuista lapsista maksettava adoptiotuki suurenee. Tuen määrä riippuu lapsen kotimaasta seuraavasti: Taiwan 9 000 e, Thaimaa 5 000 e, muut maat 7 000 e. Ennen 1.1.2019 sijoitettavaksi nimettyjen lasten adoptiotuki määräytyy lapsen kotimaan mukaan seuraavasti, vaikka lapsi haettaisiin vuodenvaihteen jälkeen: Etelä-Afrikka, Kenia, Kiina ja Kolumbia 4 500 e, Filippiinit, Etiopia ja Venäjä 3 800 e, Viro 1 900 e, muut maat 3 000 e.

Adoptiovanhemman oikeutta vanhempainrahaan parannetaan, laki tulee voimaan 1.4. Sen myötä kaikilla, jotka adoptoivat alle 18-vuotiaan lapsen oman perheensä ulkopuolelta, on oikeus vanhempainrahaan.

Opintotukeen muutoksia

Opiskelijan vanhempien tulot huomioidaan 1.1.2019 alkaen veronalaisina tuloina. Koska veronalaiset tulot ovat lähes aina suuremmat kuin puhtaat tulot, vanhempien tulorajoja korotetaan samanaikaisesti 5–6 prosentilla. Vanhempien tuloja koskeva muutos tehdään vuonna 2019 käyttöön tulevan kansallisen tulorekisterin vuoksi.

Elokuusta alkaen pienituloisten perheiden ammatillista tai lukiokoulutusta suorittavat lapset voivat saada opintorahan oppimateriaalilisää 46,80 e/kk. Oppimateriaalilisään ovat oikeutettuja vanhempansa luona asuvat alle 20-vuotiaat ja muualla asuvat alle 18-vuotiaat, joiden vanhempien vuositulot ovat yhteensä enintään 41 100 euroa.

Samoin muuttuu myös lukio-opintojen lukuvuosittainen opintotukiaika. Lukiolainen voi saada opintotukea 10 kuukaudelta elokuun alusta toukokuun loppuun. Opiskelijan saama verovapaa apuraha ei ole enää opintotuessa huomioitavaa tuloa, jos apuraha on maksettu 1.1.2019 tai sen jälkeen. Veronalaiset apurahat ovat kuitenkin jatkossakin opintotukeen vaikuttavia vuosituloja.

Elokuusta 2019 alkaen vanhempien tulot eivät enää vaikuta alle 18-vuotiaan opintorahan perusmäärään tai asumislisään, jos opiskelija asuu muualla kuin vanhempansa luona.

Työttömyysturvaa muutetaan

Sovitellun työttömyysetuuden maksaminen muuttuu. Jatkossa osa-aikaisen työn palkkatulo vaikuttaa työttömyysetuuteen vasta silloin, kun palkka on maksettu. Näin osa-aikaisen työn vastaanottaminen ei enää viivästytä työttömyysetuuden maksamista. Muutos tulee voimaan 1.4.2019.

Yrittäjän perheenjäsenellä on jatkossa oikeus työttömyysturvaan samoilla työvoimapoliittisilla edellytyksillä kuin palkansaajalla. Muutos koskee henkilöitä, jotka työskentelevät perheyrityksessä mutta joilla ei ole yrityksessä omistusosuutta eikä määräysvaltaa.

1.1.2019 lähtien 25 vuotta täyttänyt työtön työnhakija voi opiskella lyhytkestoisesti menettämättä työttömyysetuutta. Lyhytkestoinen opiskelu voi kestää enintään 6 kuukautta. Lisäksi opintojen pitää antaa ammatillisia valmiuksia tai tukea yritystoimintaa. TE-palvelut tutkii, täyttyvätkö nämä ehdot.

Jatkossa lyhytkestoinen opiskelu myös kerryttää aktiivimallin mukaista aktiivisuutta.

Asumis- ja toimeentulotuet suurenevat

Yleisen asumistuen enimmäisasumismenoja tarkistetaan elinkustannusindeksin mukaan. Tämä tarkoittaa sitä, että asumistuessa hyväksyttävien asumismenojen enimmäismäärät suurenevat hieman vuoden 2019 alussa.

Toimeentulotuen perusosa suurenee vuonna 2019. Vuoden 2019 alusta alkaen perusosan määrä yksin asuvalla henkilöllä on 497,29 e/kk.

Kaksivuotinen perustulokokeilu päättyy suunnitelman mukaisesti 31.12.2018. Viimeiset perustulot on maksettu joulukuussa. Kokeilussa 2 000 satunnaisesti valittua työtöntä henkilöä on saanut perustuloa 560 e/kk riippumatta muista tuloista tai esimerkiksi siitä, hakeeko hän töitä.

Perustulo on ollut vastikkeeton etuus, jonka määrää muut etuudet tai palkkatulot eivät ole pienentäneet. Kokeilun päätyttyä sen tulokset arvioidaan. Ensimmäiset tulokset julkaistaan alkuvuonna 2019.

Lääkekatto pienenee, sairauspäivärahaa korotetaan

Lääkekustannusten vuosiomavastuu eli niin sanottu lääkekatto pienenee yli 30 euroa ensi vuonna. Vuonna 2019 se on 572 e/kalenterivuosi. Kun vuosiomavastuu ylittyy, asiakas maksaa loppuvuoden ajan jokaisesta korvattavasta valmisteesta vain 2,50 euron omavastuun.

Sairauspäivärahan sekä kuntoutus- ja erityishoitorahan vähimmäismääriä korotetaan 3 e/pv. Uusi vähimmäismäärä on 27,86 e/arkipäivä. Nuorten kuntoutusrahan ja ammatillisen kuntoutuksen ajalta maksettavan kuntoutusrahan vähimmäismäärä on 31,39 e/arkipäivä vuonna 2019.

Sairauspäivärahasta poistuu 55 päivän odotusaika. Sairauspäivärahaa maksetaan 1.1.2019 lähtien vähimmäismääräisenä eli 27,86 e/arkipäivä, omavastuuajan 1+9 päivää jälkeen ilman odotusaikaa.

Kela voi jatkossa myöntää ammatillista kuntoutusta ilman lääkärinlausuntoa 16–29-vuotiaalle nuorelle, jolla ei ole opiskelu- tai työpaikkaa tai jonka opinnot ovat keskeytyneet tai vaarassa keskeytyä.

Alle 16-vuotiaan ja 16 vuotta täyttäneen vammaistuet pysyvät ennallaan. Perusvammaistuki on 92,14 e/kk, korotettu vammaistuki 215 e/kk ja ylin vammaistuki 416,91 e/kk.

Takuueläkkeeseen korotus

Takuueläkkeen täysi määrä ja samalla eläketuki suurenevat 9,25 euroa. Vuonna 2019 niiden määrä on 784,52 e/kk. Kansaneläkeindeksiin sidottu kansaneläke säilyy ennallaan, samoin Kelan maksamat perhe-eläkkeet.

Kansaneläkkeen määrä on sama kuin vuonna 2018 eli yksin asuvalle 628,85 e/kk ja parisuhteessa elävälle 557,79 e/kk. Lesken alkueläke on 324,33 e/kk ja jatkoeläkkeen perusmäärä 101,59 e/kk. Lapseneläkkeen perusmäärä on 59,68 e/kk. Eläkeläisen saama lapsikorotus alle 16-vuotiaasta huollettavasta lapsesta on 21,93 e/kk.

Pitkäaikaistyöttömille tarkoitettu eläketuki laajenee 1.10.2019 koskemaan asiakkaita, jotka ovat syntyneet ennen 1.9.1958 ja jotka ovat olleet työttöminä lähes yhtäjaksoisesti 5 vuotta. Lisäksi edellytetään, että henkilöllä on ollut oikeus työmarkkinatukeen 31.8.2018.

Eläketuki on takuueläkkeen suuruinen. Sen määrä on 784,52 e/kk vuonna 2019. Eläketukea on aiemmin saanut noin 3 500 henkilöä, uusia eläketuen saajia on Kelan arvion mukaan noin 2 800. Eläkkeensaajan asumistuessa huomioon otettavien asumismenojen enimmäismäärät suurenevat 1,8 prosenttia kaikissa kolmessa kuntaryhmässä.

Myös eläkettä saavan hoitotuki pysyy ennallaan. Eläkettä saavan perushoitotuki on 70,52 e/kk. Korotettu hoitotuki on 153,63 e/kk ja ylin hoitotuki 324,85 e/kk. Lisäksi veteraanilisä pysyy ennallaan.

  • Lähde Kela

Lue myös: Paljon lääkkeitä käyttävien lääkelasku pienenee hieman – Kela-korvattavien lääkekatto laskee

Kommentoi Facebookissa