Oikeuskansleri arvioi Syyriassa Al Holin leirillä olevien suomalaisten kotiuttamista – ”Lapsen etu voi syrjäyttää vanhemman intressit”

Oikeuskansleri Tuomas Pöysti muistuttaa, että hänen toimivaltaansa tai tehtäviinsä ei kuulu määrätä viranomaisia ryhtymään mihinkään tiettyihin toimenpiteisiin.

Oikeuskansleri Tuomas Pöysti muistuttaa, että hänen toimivaltaansa tai tehtäviinsä ei kuulu määrätä viranomaisia ryhtymään mihinkään tiettyihin toimenpiteisiin. (Kuva AOP)

Oikeuskansleri Tuomas Pöystiltä ratkaisu kanteluihin Syyriassa leirillä olevien kotiuttamisesta.

KOTIUTTAMINEN Oikeuskansleri Tuomas Pöystille on tehty lukuisia kanteluita, joissa arvosteltiin muun muassa Suomen hallitusta ja pääministeri Antti Rinnettä, ulkoministeri Pekka Haavistoa ja sisäministeri Maria Ohisaloa sekä ulkoministeriötä siitä, että he eivät ole ryhtyneet Suomen lainsäädännön tai Suomea sitovien kansainvälisten velvoitteiden ja konsulipalvelulain vaatimiin toimenpiteisiin suomalaisten kotiuttamiseksi Al Holin leiriltä Syyriasta.

Oikeuskansleri toteaa arviossaan, että valtioneuvosto ja ministerit ovat toimineet lainmukaisesti kotiuttamiskysymyksessä. Pöysti pohtii ratkaisussaan myös sitä, onko hallituksella tai viranomaisilla velvollisuus ryhtyä suomalaisten kotiuttamiseen. Käsiteltävänä ollut asiakokonaisuus on oikeudellisesti monitahoinen ja lisäksi tilanne Syyriassa muuttuu jatkuvasti.

Suomen ulkomaanedustusto ei voi tarjota alueella konsulipalveluja tavanomaiseen tapaan. Ulkoministeriö on nimenomaisesti ohjeistanut poistumaan alueelta. Muun muassa jo kesällä 2011 annetussa matkustustiedotteessa on annettu maasta poistumissuositus ja alkuvuodesta 2013 on tiedotettu, että lähetystöllä ei ole mahdollisuuksia avustaa mahdollisen evakuoinnin järjestämisessä.

Ulkoasianhallinnolle ei voida näin katsoa syntyneen yleistä velvoitetta pyrkiä kotiuttamaan kaikki suomalaiset tai oleskeluluvan perusteella Suomessa asuneet leirillä olijat.

Oikeuskanslerin oikeudellinen arvio on, että valtioneuvosto pyrkii kotiuttamaan ainakin lapset

Viranomaisten velvollisuuksiin kuuluu menetellä niin, että Suomessa asuvien ja oleskelevien turvallisuus ei vaarannu. Oikeuskanslerin saamien tietojen valossa on korostettava myös leirillä olevien kotiuttamiseen liittyviä turvallisuusuhkia. Toisaalta kysymys on leirillä olevien ihmisten perus- ja ihmisoikeuksista, jotka ovat vakavasti vaarantuneet leirin huonojen olojen vuoksi. Tämä koskee erityisesti suomalaisten tai Suomen pysyvän oleskeluluvan haltijoiden lapsia, jotka ovat joutuneet leirille ilman omaa syytään ja joiden oikeudesta elämään on kysymys.

Jos Suomen viranomaiset pystyisivät auttamaan pelkästään lapset pois leiriltä, on kysyttävä mihin lainsäädäntöön perustuen lapset voitaisiin erottaa huoltajistaan. Oikeuskanslerin mukaan lastensuojelulakia tai lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen asianomaisia määräyksiä ei ehkä ole mahdollista noudattaa täysimääräisesti vieraan valtion maaperällä.

Tässä tilanteessa oikeudellisesti selkeä toimintatapa olisi pyrkiä kotiuttamaan sekä lapset että heidän huoltajansa. Kotiuttamisen jälkeen ryhdyttäisiin Suomen lainsäädännön mahdollisesti edellyttämiin toimenpiteisiin, kuten huostaanottoihin. Leirillä olevat aikuiset ovat menneet alueelle tietoisina vallitsevista olosuhteista ja erittäin merkittävistä riskeistä erityisesti lasten keskeisille perus- ja ihmisoikeuksille.

Ensisijainen merkitys on lapsen edulla, joka voi syrjäyttää vanhemman intressit. Myös leirin vaikeat olosuhteet ja aikuisiin liittyvä turvallisuusuhka huomioon ottaen oikeuskansleri pitää mahdollisena sitä, että Suomen viranomaiset pyrkivät tapauskohtaisen arvion perusteella kotiuttamaan lapsen hänen elämänsä turvaamiseksi, vaikka huoltajan suostumusta ei saataisikaan.

Oikeuskanslerin oikeudellinen arvio on, että valtioneuvosto pyrkii kotiuttamaan ainakin lapset. Arviolla on kuitenkin rajallinen merkitys, koska viranomaisten tosiasialliset mahdollisuudet toimia Suomen rajojen ulkopuolella ovat erilaiset, kuin jos kyse olisi Suomen sisäisestä tilanteesta. Oikeuskanslerin käsityksen mukaan Suomen viranomaisten on käytännössä mukauduttava Syyriassa olevan leirin hallinnoijien tai mahdollisten muiden toimijoiden asettamiin ehtoihin.

Oikeuskansleri Tuomas Pöysti muistuttaa lisäksi, että hänen toimivaltaansa tai tehtäviinsä ei kuulu määrätä viranomaisia ryhtymään mihinkään tiettyihin toimenpiteisiin.

Lue myös: Voivatko Isis-perheet palata Suomeen? – ”Terroristisen ideologian omaksuneet naiset ovat uhka ympäristölle”

Kommentoi Facebookissa