Patrian ja kuolleen liikemiehen välillä 18 sähköpostiviestiä – Ugandan lisäksi esillä Pakistan, Romania ja Qatar

Patrian tuotevalikoimaan kuuluvat muun muassa panssaroidut AMV-pyöräajoneuvot.

Patrian tuotevalikoimaan kuuluvat muun muassa panssaroidut AMV-pyöräajoneuvot. (Kuva Patria)

Patria selvitti Ugandaan liittyvien tapahtumien taustat toimitusjohtaja Olli Isotalon tiedotustilaisuudessa.

MURHATUTKIMUS Pat­ria on tänään sel­vit­tä­nyt jul­ki­suu­des­sa esil­lä ol­lei­ta yh­teyk­siä suo­ma­lai­sen lii­ke­mie­hen ja yh­tiön vä­lil­lä. Suomalainen 41-vuotias turvallisuusalan liikemies löydettiin Ugandasta, kampalalaisesta viiden tähden luksustason Pearl of Africa -hotellista kuolleena. Miehen elimistössä oli muun muassa kokaiinia ja tuholaismyrkkyä, Päivän Lehti kirjoitti asiasta tässä.

Ugandan poliisi on kertonut, että suomalaismies kuoli myrkytystilaa seuranneeseen hapenpuutteeseen. Sama kuolinsyy oli samasta hotellista vain päivää aikaisemmin löydetyllä lähes samanikäisellä ruotsalaismiehellä.

Suomalaismies oli matkustanut Ugandaan pyrkiessään kirjallisen luvan turvin markkinoimaan Patrian aseteollisuuden tuotteita, mukanaan hänellä oli suhteita luomassa sekä ovia avaamassa ex-liikenneministeri Suvi Lindén.

Sel­vi­tyk­sen pe­rus­teel­la Patria laa­ti ai­ka­ja­nan Ugan­daan liit­ty­vis­tä ta­pah­tu­mis­ta sel­lai­si­na, kuin ne Pat­rial­le näyt­täy­ty­ivät. Li­säk­si Pat­ria on tar­kas­tel­lut omaa pää­tök­sen­te­ko­pro­ses­si­aan kon­sult­ti­so­pi­muk­siin liit­tyen ja ryh­ty­nyt kor­jaa­viin toi­men­pi­tei­siin si­säis­ten pro­ses­sien­sa osal­ta.

– Tie­dot ko­koa­vat yh­teen sen, mitä tie­däm­me nyt Ugan­daan liit­ty­vis­tä ta­pah­tu­mis­ta. Tie­to­jen jul­kai­su tällä tark­kuus­ta­sol­la on poik­keuk­sel­lis­ta, mutta koem­me vel­vol­li­suu­dek­sem­me ker­toa asias­ta jul­ki­suu­des­sa mah­dol­li­sim­man lä­pi­nä­ky­väs­ti, Pat­rian toi­mi­tus­joh­ta­ja Olli Iso­ta­lo ker­too.

Liikemies oli yhteydessä Patriaan ensimmäisen kerran jo marraskuussa 2016. Tuolloin liikemies edusti suurta pakistanilaista yritystä. Keväällä 2017 ilmeni, että Pakistanilla ja Romanialla oli hyvät kaupalliset välit, ja Patria neuvotteli liiketoiminnasta Romanian kanssa. Tämän jälkeen keskusteluissa tuli esille myös hanke Qatarissa. Tapaamisia oli kaikkiaan neljä, Patria on sittemmin hävinnyt sekä Romanian että Qatarin kaupat.

– Viime päi­vi­nä esil­le tul­leet tie­dot ovat saa­neet Pat­rian uu­del­lee­n ar­vioi­maan kon­sult­tien käyt­töön liit­ty­viä pro­ses­se­jaan. Tämän ar­vioin­nin poh­jal­ta olem­me myös ryh­ty­neet toi­men­pi­tei­siin täs­men­tääk­sem­me pää­tök­sen­te­koam­me kai­kil­la or­ga­ni­saa­tio­ta­soil­la ja vah­vis­taak­sem­me si­säis­tä vies­tiä Pat­rias­sa edel­ly­tet­tä­väs­tä kult­tuu­ris­ta ja toi­min­ta­ta­vois­ta.

Liikemies oli saanut Patrialta myös ampumatarvikkeita valmistavan Nammon julkisen esitelinkin. Nammon omistavat tasaosuuksin Patria sekä Norjan valtio.

– Olem­me myös teh­neet tar­vit­ta­vat hen­ki­lö­vaih­dok­set ta­pah­tu­miin liit­tyen. Uskon, että toi­mim­me Pat­rias­sa kaik­kien näi­den toi­mien jäl­keen tar­kem­min ja vii­saam­min. Olem­me ot­ta­neet opik­sem­me, toi­mi­tus­joh­ta­ja Iso­ta­lo sanoo.

Patrian Land-liiketoiminnasta vastannut johtaja, myyntijohtaja, sekä 18 sähköpostiviestiä kuolleen liikemiehen kanssa vaihtanut myyntipäällikkö ovat nyt lähteneet Patriasta.

Kommentoi Facebookissa