Suomalaislapset ovat liikuntataidoiltaan Euroopan kärkeä – oppivat lähes entisaikojen malliin

Alakouluikäiset suomalaislapset ovat liikuntataidoiltaan eurooppalaisia ikätovereitaan edellä.

Alakouluikäiset suomalaislapset ovat liikuntataidoiltaan eurooppalaisia ikätovereitaan edellä. (Kuva Jesse Liimatainen/ JYU)

Maiden välisistä liikuntataitojen eroista ylipainoisuus selitti vain pienen osan.

TERVEYS Suomessa, Belgiassa ja Portugalissa kerättyjen aineistojen välinen vertailu paljastaa, että 6–10-vuotiaat suomalaislapset ovat liikuntataidoiltaan eurooppalaisia ikätovereitaan edellä. Erot liikuntataidoissa kasvavat iän myötä riippumatta merkittävistä lasten ylipainoeroista maiden välillä.

Yhteensä noin 3300 lapsen liikuntataitoja arvioitiin vuosien 2008 ja 2016 välillä kansainvälisesti yleisesti käytetyllä KTK-testistöllä. KTK-testistö mittaa kehonhallintaa ja koordinaatiota, joita pidetään kaikenlaiselle liikkumiselle keskeisinä ominaisuuksina.

– Liikuntataitojen oletetaan kehittyvän iän myötä, mutta erityisesti portugalilaislapsilla tulokset viittaavat vähäiseen kehitykseen ikävuosien 6 ja 10 välillä. Belgialaislapset sijoittuivat vertailussa lähelle suomalaislapsia, joskin ero oli suomalaislasten eduksi tässäkin vertailussa merkitsevä, Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan tutkijatohtori Arto Laukkanen sanoo.

Tutkijoiden mukaan on hälyttävää, että noin 40 prosentilla portugalilaislapsista liikuntataidot todettiin heikoiksi tai erittäin heikoiksi. Vastaava osuus oli suomalais- ja belgialaislapsilla noin 10 prosenttia.

– Kansainvälisesti on havaittu, että merkittävä osa nykylapsista ei kehity liikuntataidoissa aiempien vuosikymmenten malliin. Yhdysvalloissa jopa 80 prosenttia lapsista jää 1980-luvulla määritettyjen normiarvojen alapuolelle. Suomessa ei ole tehty pitkäaikaisseurantaa, mutta tulokset viittaavat siihen, että suomalaislapset oppivat liikuntataitoja lähes entisaikojen malliin, arvioi Laukkanen.

Aikaisemmissa tutkimuksissa ylipainon on havaittu liittyvän hitaaseen liikuntataitojen kehitykseen lapsuudessa. Tämä ilmiö sai vahvistusta myös tässä tutkimuksessa. Tutkimukseen osallistuneista portugalilaislapsista ylipainoisia oli noin 30 prosenttia, suomalaislapsista 24 prosenttia ja belgialaislapsista 20 prosenttia.

– Huomionarvoista oli se, että siinä missä liikuntataidot näyttivät kehittyvän suomalaislapsilla melko tasaisesti riippumatta kehon painosta, niin varsinkin portugalilaislasten liikuntataidot kehittyivät vaatimattomasti sekä normaali- että ylipainoisilla, Laukkanen huomauttaa.

Maiden välisistä liikuntataitojen eroista ylipainoisuus selittikin vain pienen osan. Poikien havaittiin olevan liikuntataidoiltaan keskimäärin tyttöjä taitavampia kaikissa vertailluissa maissa. Erot sukupuolten välillä olivat kuitenkin huomattavasti pienempiä suomalais- ja belgialaislapsilla verrattuna portugalilaisiin ikätovereihin.

– Vaikuttaa siltä, että sukupuolten väliset erot liikuntataidoissa ovat suurimpia siellä missä taidot yleisesti ovat huonommat. Vastaavasti korkea liikuntataitojen yleistaso näyttää tasoittavan sukupuolten välisiä eroja, pohtii Laukkanen.

Valtaosaa lasten liikuntataitojen eroista ei pystytty tutkimuksessa selittämään. Kolmea eri maata edustava tutkijaryhmä esittää ylipainon ja sukupuolierojen lisäksi muutamia muita todennäköisiä syitä liikuntataitojen eroille.

Alkuperäinen artikkeli julkaistiin arvostetussa Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports -lehdessä. Tutkimuksessa olivat mukana Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisestä tiedekunnasta Arto Laukkasen lisäksi yliopistotutkija Arja Sääkslahti, UKK-instituutista Tommi Vasankari ja Pauliina Husu, Ghentin yliopistosta professori Matthieu Lenoir ja tutkija Farid Bardid sekä Bragançan teknillisestä instituutista professori Vitor P. Lopes.

Tutkimusta rahoitti Suomessa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Lue myös: Liikuntaharrastus lapsena suojaa mielenterveysoireilta aikuisena – nuuskaaminen ja alkoholinkäyttö silti yleistä

Kommentoi Facebookissa