Terrafame joutuu maksamaan korvauksia vesistön pilaamisesta – yhteissumma lähes puoli miljoonaa euroa

Aluehallintoviraston päätöksessä ei ole käsitelty rikokseen perustuvia, jätevesien johtamisesta aiheutuneita vahinkoja. Niitä koskeva asia on vireillä käräjäoikeudessa.

Aluehallintoviraston päätöksessä ei ole käsitelty rikokseen perustuvia, jätevesien johtamisesta aiheutuneita vahinkoja. Niitä koskeva asia on vireillä käräjäoikeudessa. (Kuva Fotolia)

Korvauksia maksetaan rantakiinteistöjen virkistyskäytön vaikeutumisesta ja kalastukselle aiheutuneista vahingoista.

TERRAFAME Aluehallintoviraston on antanut päätöksen Terrafame Oy:n kaivoksen, entisen Talvivaaran kaivoksen, ympäristölupien mukaisten jätevesipäästöjen aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta.

Terrafame Oy on määrätty maksamaan korvauksia rantakiinteistöjen virkistyskäytön vaikeutumisesta, vesialueiden kalastuksen tuoton menetyksestä ja kaupalliselle kalastukselle aiheutuneista vahingoista. Korvausten yhteismäärä korkoineen on noin 495 000 euroa.

Aluehallintovirasto on määrännyt korvaukset vuonna 2013 ja 2014 annetuissa ympäristö- ja vesitalousluvissa sallituista käsiteltyjen jätevesien johtamisesta aiheutuneista vesistön pilaantumisvahingoista. Ratkaisu sisältää korvaukset myös Nuasjärven purkuputken ympäristöluvassa sallitusta käsiteltyjen jätevesien johtamisen tilapäisestä lisäämistä Oulujoen vesistön niin sanotulle vanhalle purkureitille vuonna 2015.

Aluehallintovirasto on määrännyt maksettavaksi korvaukset rakennettujen rantakiinteistöjen vesistösidonnaisen virkistyskäytön vaikeutumisesta. Oulujoen vesistön suunnassa korvauksia on määrätty yhdelle Tuhkajoen ja 186 Jormasjärven rantatilalle Pieni-Jormasen luusuaan – järven laskukohtaan – saakka. Nämä korvaukset laillisine korkoineen ovat yhteensä noin 250 000 euroa.

Vuoksen vesistön suunnassa korvauksia on määrätty maksettavaksi neljälle Kivijärven ja 80 Laakajärven rantatilalle. Nämä korvaukset ovat laillisine korkoineen yhteensä noin 85 000 euroa. Korvauksien määrä vaihtelee vesialuekohtaisesti jätevesien purkureittien eri osissa päästöjen vaikutusten perusteella. Viimeinen korvausvuosi on 2016.

Vesialueiden omistajille on määrätty maksettavaksi korvauksia kalastuksen tuoton menetyksestä.  Korvaukset kohdistuvat jätevesien vaikutusalueella Oulujoen vesistössä Pieni-Jormasen luusuaan saakka ja niiden yhteissumma on korkoineen noin 70 000 euroa. Vuoksen vesistössä korvauksia on määrätty Laakajärven luusuaan saakka ja niiden yhteismäärä on korkoineen noin 60 000 euroa.

Kaupalliselle kalastukselle aiheutuneista vahingosta on määrätty korvauksia vuosilta 2014–2016. Kaupallisen kalastuksen korvaukset, yhteissumma korkoineen noin 20 000 euroa, koskevat kahta Jormasjärven ja yhtä Laakajärven alueella kaupallista kalastusta harjoittanutta kalastajaa. Päätöksessä ei ole käsitelty Terrafame Oy:n kaivokselta purkuputken kautta Nuasjärveen.

Päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta 14.4.2020 saakka. Päätöksessä ei ole käsitelty rikokseen perustuvia, jätevesien johtamisesta aiheutuneita vahinkoja. Niitä koskeva asia on vireillä Kainuun käräjäoikeudessa.

Lue myös: Terrafamen jätevesien poistoputki Nuasjärveen on aiheuttanut happikadon – pohjan eliöyhteisöä turmeltui

Kommentoi Facebookissa