Työssä ei hyväksytä liittoon kuulumattoman syrjimistä

Vuoden 2015 jälkeen solmituista työsopimuksista 84 prosentissa on salassapitoehto, tai työntekijä on solminut erillisen salassapitosopimuksen.

Vuoden 2015 jälkeen solmituista työsopimuksista 84 prosentissa on salassapitoehto, tai työntekijä on solminut erillisen salassapitosopimuksen.. (Kuva Fotolia)

Tutkimuksen mukaan kansalaiset luottavat työehtojen sopimiseen työpaikoilla.

TYÖELÄMÄ Suomalaisista 65 prosenttia on sitä mieltä, että työpaikoilla pitää voida sopia työehdoista toisin kuin työehtosopimuksessa lukee. Tieto käy ilmi Kantar TNS:n tekemästä Luottamuspuntari-tutkimuksesta, johon vastasi 1 040 suomalaista tammi-helmikuun vaihteessa.

Vastaajista 24 prosenttia oli täysin samaa mieltä ja 41 prosenttia jokseenkin samaa mieltä väitteen ”työntekijöille ja työnantajalle pitää antaa mahdollisuus sopia työpaikoilla myös työehtosopimuksista poiketen” kanssa. Vain viidennes vastaajista oli jokseenkin tai täysin eri mieltä. Tutkimuksen teetti Suomen Yrittäjien Yrittäjäsanomat.

– Tutkimus osoittaa, että työpaikkasopimisella on erittäin laaja suomalaisten kannatus poliittisen kentän laidalta laidalle. Suomalaiset ymmärtävät, että pitää olla mahdollisuus sopia toisin kuin työehtosopimuksiin on kirjattu, jos sitä molemmat osapuolet työpaikoilla haluavat, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen tulkitsee tutkimustulosta.

Pentikäinen uskoo, että työpaikkasopiminen etenee, koska se luo työpaikkoja ja sillä on kansalaisten vahva tuki. Peräti 71 prosenttia tutkimukseen vastanneista on täysin tai jokseenkin samaa mieltä siitä, että työpaikoilla pitää olla yhdenvertainen sopimisen mahdollisuus riippumatta siitä, kuuluvatko työntekijät työntekijäliittoon vai eivät. Vain kymmenesosa vastaajista vastusti väittämää.

– Kansa on samaa mieltä kuin Suomen Yrittäjät oli keväällä, kun emme voineet hyväksyä syrjivää esitystä, jossa paikallisen sopimisen osapuoleksi kävisi vain ammattiliittoon kuuluva luottamusmies, Pentikäinen toteaa.

Tutkimus paljastaa, että palkansaajajärjestöjen jäsenet kannattavat yhdenvertaista sopimista. Peräti 71 prosenttia STTK:n liittojen jäsenistä on täysin tai jokseenkin samaa mieltä, että sopiminen pitää olla mahdollista yhdenvertaisesti riippumatta järjestäytymisestä. Akavalaisilla vastaava luku on lähes 75 prosenttia. SAK:laisissa vastaajissa kannattajia oli 53 prosenttia.

– Erityisen tärkeää on se, että ammattiyhdistysliikkeen jäsenkunta on valmis tekemään uudistuksia, jotka tuovat Suomeen lisää työtä.

Tällä hetkellä mahdollisuuksia sopia työehtosopimuksista poiketen on vähän. Työntekijäliittoihin kuulumattomat työntekijät eivät voi osallistua esimerkiksi luottamusmiehen valintaan.

Vastanneista 34 prosenttia kannattaa sitä, että henkilöperusteista irtisanomista pitää helpottaa pieniltä yrityksiltä, jotta työpaikkoja saadaan lisää. Eri mieltä oli 38 prosenttia. Tutkimuksessa kysyttiin myös, pitääkö olla mahdollisuus työskennellä myös työehtosopimusten minimipalkkoja pienimmillä palkoilla. Täysin tai jokseenkin samaa mieltä oli 25 prosenttia vastaajista, täysin tai jokseenkin eri mieltä 59 prosenttia vastaajista.

Kommentoi Facebookissa