Ympäristö vaikuttaa pituuteen – mutta se ei siirry perintönä

Eri puolilla maailmaa havaittu keskipituuden kasvu 1900-luvulla mukailee elinympäristön muutoksia.

Eri puolilla maailmaa havaittu keskipituuden kasvu 1900-luvulla mukailee elinympäristön muutoksia. (Kuva Fotolia)

Tutkimuksen mukaan pituuden vaihtelu oli yleensä suurempaa miesten kuin naisten keskuudessa.

TERVEYS Perintötekijöiden vaikutus ihmisen pituuteen ei lisäänny vaikka elintaso kohenee. Tähän tulokseen on päätynyt kansainvälinen tutkimusryhmä, joka analysoi perintötekijöiden ja ympäristön vaikutusta aikuisiän pituuteen yli sadan vuoden ajanjaksolta.

Tutkimukseen osallistui yli 40 kaksoskohorttia 20 eri maasta, jotka kattoivat reilut 143 000 kaksosparia. Tutkimuksen mukaan perinnöllisyyteen perustuvissa arvioissa ei ole havaittavissa selkeää suuntaa vuosien 1886 ja 1994 välisissä syntymävuosiryhmissä.

– Tulokset eivät tue käsitystä siitä, että pituuden perinnöllisyys lisääntyisi sitä mukaa kun väestön elintaso kasvaa ja äärimmäinen köyhyys vähenee, Helsingin yliopiston tutkijatohtori ja tutkimuksen pääkirjoittaja Aline Jelenkovic sanoo.

Tutkimus on osa laajaa sosiaalitieteiden laitoksella toimivaa tutkimushanketta, jossa tutkitaan perinnöllisyyden vaihtelua käyttämällä tietoa kaksosista eri maissa.

Tutkimuksessa ilmeni, että perinnöllisistä eroista johtuva pituuden vaihtelu oli yleensä suurempaa miesten kuin naisten keskuudessa. Samoilla ympäristötekijöillä oli puolestaan suhteessa suurempi vaikutus naisten kuin miesten pituusvaihteluun.

– Naisten pituuskasvu ei siis reagoi miehiä heikommin ympäristötekijöihin, Jelenkovic kertoo.

Maantieteellis-kulttuurisia alueita tarkasteltaessa pituuden vaihtelu oli vähäisintä Itä-Aasiassa ja suurinta Pohjois-Amerikassa ja Australiassa. Pituusvaihtelun maantieteelliset erot johtuivat sekä perintötekijöistä että ympäristöstä.

Perinnöllisyysarviot eri maantieteellis-kulttuurisilla alueilla eivät tutkimuksen mukaan viitanneet selkeisiin kehityssuuntiin syntymävuosikohorteissa.

– Vaikka ihmisten keskipituus on kasvanut 1900-luvulla elintason nousun mukaisesti, ei elinympäristön parantuminen näy pituuden periytyvyydessä, Jelenkovic toteaa.

Aikuisten pituusvaihtelut ihmispopulaatioissa johtuvat yksilöllisistä eroista perimässä ja ympäristössä. Kaksos- ja perhetutkimukset ovat toistuvasti osoittaneet, että perinnölliset seikat selittävät noin 80 prosenttia yksilöiden välisestä pituusvaihtelusta.

Yleisen oletuksen mukaan perintötekijöiden vaikutus pituuteen on heikompi populaatioissa, joiden elintaso on alhainen, sillä köyhyydessä eläviltä ihmisiltä saattaa puuttua sellaisia perusedellytyksiä, jotka edesauttavat pituuskasvua varakkaammissa väestönosissa.

Kommentoi Facebookissa