KHO: Talvivaaran kaivoksen purkuputki sai ympäristöluvan – mutta vain määräaikaisena

Talvivaaran kaivoksesta piti tulla alueelle vaurautta ja hyvinvointia tuova laitos.

Talvivaaran kaivoksesta piti tulla alueelle vain vaurautta ja hyvinvointia tuova laitos. (Kuva AOP)

Korkein hallinto-oikeus on ratkaissut Talvivaaran kaivoksen ympäristö- ja vesitalouslupa-asiat.

TALVIVAARA Korkein hallinto-oikeus on pysyttänyt Vaasan hallinto-oikeuden ratkaisun Talvivaaran kaivoksen uudesta ympäristöluvasta. Siinä on kysymys jätevesien johtamisesta purkuputken kautta, jotta kaivoksen vesitaseongelmat saadaan ratkaistua.

Oikeus on pysyttänyt päätökset Talvivaaran kaivoksen ympäristö- ja vesitalouslupien määräaikaisuudesta. Myös uuden purkuputken lupa pysyy määräaikaisena. Määräaika lupien voimassaololle päättyy 31.12.2018, jos uutta ympäristö- ja vesitalouslupahakemusta ei laiteta vireille viimeistään 31.8.2017.

Asiassa on siis kysymys luvan muuttamisesta määräaikaiseksi, sekä päästöjen ja pitoisuuksien raja-arvoista. Sen lisäksi päätökset käsittelevät kaivoksen jätteiden luokittelua ja loppusijoittamista sekä sitä, voitiinko hakemus hylätä aiemmassa luvassa hyväksytyn Kolmisopen avolouhoksen toimintoja koskevilta osin.

Lähijärvien tila on heikentynyt

Talvivaaran kaivosalue sijaitsee Oulujoen ja Vuoksen vesistöjen vedenjakajalla. Sen toiminta on aloitettu vuonna 2008. Kaivoksen lähijärvien tila on heikentynyt kaivoksen toiminnasta johtuvien sulfaattipäästöjen seurauksena.

Oulujoen purkureitin järvet Salminen ja Kalliojärvi ja Vuoksen purkureitin Kivijärvi ovat pysyvästi kerrostuneita. Kainuun ELY-keskus on vuonna 2015 määrännyt lähivesistöt kunnostettaviksi. Vesien johtaminen uuteen purkuvesistöön on siten ollut välttämätöntä.

Ympäristölupaa haettiin siihen, että suurin osa käsitellyistä jätevesistä johdetaan purkuputken kautta uuteen purkuvesistöön eli Nuasjärven Tikkalahteen. Korkein hallinto-oikeus on pysyttänyt Vaasan hallinto-oikeuden ratkaisun siten, että ympäristölupa purkuputkelle voitiin myöntää, mutta vain määräajaksi.

YVA-menettely olisi ollut tarpeen

Korkein hallinto-oikeus totesi, että Talvivaaran kaivoksen toimintaa olennaisesti muuttavasta purkuputkihankkeesta olisi pitänyt tehdä ympäristövaikutusten arviointi YVA.  ELY-keskus päätti kaivosyhtiön hakemusta käsitellessään, että purkuputkihankkeesta ei tarvitse tehdä ympäristövaikutusten arviointia. KHO pysytti hallinto-oikeuden päätöksen kumota ELY-keskuksen päätös lainvastaisena.

Hallinto-oikeus ratkaisi aluehallintoviraston päätöksestä tehdyt valitukset kuitenkin niin, että ympäristölupapäätöstä ei YVA-menettelyn puuttumisesta huolimatta kumottu. Vaasan hallinto-oikeus muutti lupamääräyksiä ja vähensi muutoksella kaivoksen päästöjen määrää. Samalla se muutti luvan määräaikaiseksi.

Jäteveden johtaminen voi tulevaisuudessa aiheuttaa merkittäviä haittoja Nuasjärvessä, jos toimintaa jatketaan määräaikaisen ympäristöluvan päättymisen jälkeen. Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamisen tarve on joka tapauksessa arvioitava, jos haetaan uutta lupaa.

Sekoittumisvyöhykkeen ratkaisu kumottiin

KHO ratkaisi lupa-asiassa myös kysymyksen sekoittumisvyöhykkeen määräämisestä purkuputken suulle. Aluehallintovirasto oli määrännyt suulle halkaisijaltaan 0,5 kilometrin sekoittumisvyöhykkeen, jolla veden laadun raja-arvot saadaan ylittää. Hallinto-oikeus kumosi päätöksen. Syynä siihen oli asiaa koskeva puutteellinen selvitys.

Aluehallintoviraston sekoittumisvyöhykettä koskeva ratkaisu saatettiin voimaan. Määräyksen kumoaminen olisi käytännössä johtanut siihen, että purkuputken kautta ei voitaisi laskea jätevesiä Nuasjärveen sitovien vedenlaadun raja-arvojen ylittymättä. Tämän vuoksi sekoittumisvyöhykkeestä määrääminen on välttämätöntä kaivostoiminnan jatkamiseksi.

Korkein hallinto-oikeus ei korottanut Talvivaaran kaivosalueelta johdettavien puhdistettujen jätevesien päästö- ja pitoisuusraja-arvoja Terrafame Oy:n valituksen johdosta. Se ei myöskään tiukentanut kyseisiä raja-arvoja, mitä haitankärsijät valituksissaan vaativat. Vaasan hallinto-oikeuden tekemät tiukennukset ovat korkeimman hallinto-oikeuden mukaan riittäviä.

Korkein hallinto-oikeus ei käsitellyt Talvivaaran kaivoksen ympäristö- ja vesitalouslupaa koskevien valitusten yhteydessä sitä, sallitaanko alueella uraanin talteenotto. Ympäristönsuojelulain mukainen lupa uraanin talteenotolle on lainvoimainen jo Vaasan hallinto-oikeuden päätöksellä.

  • Terrafame Oy osti elokuussa 2015 Talvivaara Sotkamo Oy:n liiketoiminnan ja omaisuuserät Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssipesältä, ja jatkaa näin kaivostoimintaa Sotkamossa.

Kommentoi Facebookissa