Nämä kaikki Kelan etuudet muuttuvat vuoden alusta – katso koko pitkä lista!

Muun muassa äitiys-, isyys- ja vanhempainrahan vähimmäismäärät pienenevät ensi vuonna.

Muun muassa äitiys-, isyys- ja vanhempainrahan vähimmäismäärät pienenevät ensi vuonna. (Kuva Fotolia)

Korvaukset pienenevät, perheiden edut muuttuvat ja perustoimeentulotuki siirtyy kunnista Kelaan.

SOSIAALITURVA Ensi vuonna toimeentuloon ja sosiaaliturvaan liittyviä muutoksia on tulossa useita, muun muassa työttömyysturvaa, perheiden etuuksia ja lääkekorvauksia koskevia tarkistuksia. Perustulokokeilun piiriin on arvottu 2 000 henkilöä. Isoin muutos on kuitenkin perustoimeentulotuen siirto Kelaan.

Vuoden alussa lähes kaikkien Kelan etuuksien euromäärät muuttuvat, kun kansaneläkeindeksi jäädytetään ja sitä leikataan 0,85 prosenttia vuoden 2016 tasosta. Kansaneläkeindeksin muutos vaikuttaa kansaneläkkeisiin ja takuueläkkeisiin sekä kaikkiin muihin etuuksiin, jotka on sidottu kansaneläkeindeksiin. Näitä muita etuuksia ovat muun muassa vammaisetuudet, työttömyysturvalain mukainen peruspäiväraha, työmarkkinatuki ja lapsikorotus.

Käytännössä indeksitarkistus pienentää kansaneläkeindeksiin sidottuja etuuksia joitakin kymmeniä senttejä päivässä tai enintään alle 10 euroa kuukaudessa. Rintamalisät ja veteraanilisä pysyvät ennallaan. Vaikka lapsilisien indeksisidonnaisuus poistettiin tämän vuoden alussa, myös niiden määrää pienennetään. Sen sijaan toimeentulotuen perusosa suurenee.

Seuraavassa on koottu Kelan hoitamaan sosiaaliturvaan tulevat keskeiset muutokset. Osa on hallituksen esityksiä, joita eduskunta ei ole vielä käsitellyt ja kaikkia lakejakaan ei ole vielä vahvistettu.

Perustoimeentulotuki siirtyy kunnilta Kelan hoidettavaksi 1.1.2017. Kunnan sosiaalitoimisto voi harkintansa mukaan myöntää edelleen täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea. Toimeentulotukea saa muutoksen jälkeen samoihin menoihin kuin ennenkin.

Täysi peruspäiväraha ja työmarkkinatuki ovat ensi vuonna 32,40 euroa päivältä. Peruspäivärahan ja työmarkkinatuen omavastuuaikaa pitenee viidestä päivästä seitsemään päivään. Peruspäivärahan enimmäiskesto lyhenee 500 päivästä 400 päivään muutamalla poikkeuksella. Niillä työttömillä, joilla on työhistoriaa enintään kolme vuotta, työttömyyspäivärahan enimmäiskesto on jatkossa 300 päivää. Työttömyysetuudella tuetun omaehtoisen opiskelun ajalta ei enää makseta kulukorvausta.

Työttömien velvollisuutta hakea tarjottua työtä ja velvollisuutta osallistua aktiivitoimenpiteisiin tiukennetaan. Jos työtön kieltäytyy työstä, johon hänet on valittu, hänelle asetetaan 90 päivän karenssi.  Karenssi alkaa 30 päivän päästä työstä kieltäytymisestä.

Liikkuvuusavustus korvaa työttömyysetuuteen oikeutetuilla työmarkkinatukena maksettavan matka-avustuksen ja muuttokustannusten korvauksen. Vähintään kaksi kuukautta kestävään työsuhteiseen työhön, jossa päivittäinen työmatka työsuhteen alussa kestää keskimäärin yli kolme tuntia – osa-aikatyössä yli kaksi tuntia – voidaan maksaa liikkuvuusavustusta. Avustuksen määrä on 32,40 euroa päivältä..

Hallitus on esittänyt, että yleisen asumistuen enimmäisasumismenoja rajoitetaan ja alennettaisiin. Erikseen maksettavina vesimaksuna ja lämmityskustannuksina hyväksyttäisiin sama määrä kuin tänä vuonna.

Indeksiin sidottujen eläkkeiden 0,85 prosentin leikkaus on pysyvä. Rintamalisä ja veteraanilisä eivät kuitenkaan pienene.
Indeksiin sidottujen eläkkeiden 0,85 prosentin leikkaus on pysyvä. Rintamalisä ja veteraanilisä eivät kuitenkaan pienene. (Kuva Fotolia)

Kansaneläkeindeksin leikkaaminen 0,85 prosentilla tarkoittaa yleisessä asumistuessa sitä, että tuen perusomavastuu kiristyy. Hakijan tulojen tulee olla hieman pienemmät kuin tänä vuonna, jotta hänellä olisi oikeus täysimääräiseen asumistukeen.  Vuonna 2017 täysimääräiseen tukeen oikeuttaa 597 euron kuukausitulo lisättynä 99 eurolla jokaista ruokakuntaan kuuluvaa aikuista ja 221 eurolla jokaista ruokakuntaan kuuluvaa lasta kohden.

Vuonna 2017 voimaan tulevista lääkesäästöistä monet liittyvät Kelan lääkekorvauksiin. Esimerkiksi diabeteslääkkeet siirretään alempaan 65 prosentin erityiskorvausluokkaan, johon kuuluu myös sepelvaltimo- tai verenpainetautilääkkeitä. Insuliinivalmisteet kuitenkin korvataan ylemmässä erityiskorvausluokassa eli 100 prosenttia kuten ennenkin.

Lääkekustannusten vuosiomavastuu eli lääkekatto kuitenkin pienenee. Vuonna 2017 se on 605,13 euroa kalenterivuodessa. Jos vuosiomavastuu ylittyy, asiakas maksaa loppuvuoden ajan jokaisesta korvattavasta valmisteesta 2,50 euron omavastuun. Kaikkiin korvattaviin valmisteisiin tulee toimitusväli. Lääkereseptien voimassaoloaika muuttuu nykyisestä yhdestä vuodesta kahteen vuoteen.

Sairauspäivärahan, vanhempainpäivärahan ja erityishoitorahan vähimmäismäärät pienenevät 23,93 eurosta 23,73 euroon päivältä.

Kelan omaishoitajien kuntoutuskursseille ja parikursseille voivat vuodesta 2017 alkaen osallistua myös lasten ja nuorten omaishoitajat.

Nuoren kuntoutusrahan ja ammatillisen kuntoutuksen aikainen vähimmäismäärä korotetaan takuueläkkeen tasolle. Korotettava vähimmäismäärä on 30,41 euroa päivässä vuonna 2017. Kuntoutusrahaa voidaan jatkossa myöntää myös yleissivistävään peruskoulutukseen, kun se myönnetään ammatillisena kuntoutuksena henkilölle, jolta puuttuu ammatillinen tutkinto.

Kaikki sairausvakuutusmaksut muuttuvat osana työmarkkinaosapuolten kilpailukykysopimusta. Työnantajan sosiaaliturvamaksu pienenee sekä muuttuu sairausvakuutusmaksuksi ja on 1,08 prosenttia vuonna 2017 maksettavista palkoista.

Vuonna 2017 Suomessa vakuutetun palkansaajan päivärahamaksu on 1,58 prosenttia palkasta. MYEL- yrittäjillä päivärahamaksu on niin ikään 1,58 prosenttia työtulosta. YEL-vakuutetut yrittäjät maksavat päivärahamaksun lisäksi lisärahoitusosuuden 0,06 prosenttia eli yhteensä 1,64 prosenttia.

Palkansaajat ja yrittäjät eivät maksa sairaanhoitomaksua vuonna 2017. Eläke- ja etuustuloista perittävä sairaanhoitomaksu on 1,45 prosenttia, joka sisältyy ennakonpidätykseen.

Alle 16-vuotiaan ja 16 vuotta täyttäneen vammaistuet sekä eläkettä saavan hoitotuki pienenevät vuodenvaihteessa 0,85 prosenttia. Veteraanilisä pysyy ennallaan.

Kela korvaa työnantajalle ja yrittäjälle työterveyshuollon kustannuksia vuosittain vahvistettavien enimmäismäärien mukaan. Tilikaudelta 2016 maksettavien korvauksien työntekijäkohtainen enimmäismäärä suurenee noin 0,8 prosenttia. Myös yrittäjäkohtainen enimmäismäärä suurenee noin 0,8 prosenttia.

Eduskunta on hyväksynyt lakimuutoksen, jonka mukaan työnantajat olisivat tietyin edellytyksin velvollisia järjestämään irtisanotuille työntekijöille työterveyshuoltoa jopa kuuden kuukauden ajan työntekovelvollisuuden päättymisestä. Työnantajalla olisi oikeus saada tältä ajalta sairausvakuutuslain mukaista korvausta.

Lapin, Oulun, Tampereen ja Vaasan yliopiston opiskelijoiden opintotukihakemukset ratkaistaan 1.1.2017 alkaen Kelassa yliopiston opintotukilautakunnan sijaan. Korkeakouluopiskelijoiden opintorahan taso yhtenäistetään toisen asteen opintorahojen tasolle eli se on enintään 250,28 euroa kuussa. Opintolainan valtiontakauksen määriä korotetaan, jolloin opintotuen kokonaismäärä kasvaa. Opiskelijat siirretään pääsääntöisesti yleisen asumistuen piiriin.

Avioliittolain muutoksen myötä myös avoliiton käsite muuttuu. Lisäksi lapsilisät pienenevät 0,91 prosenttia.
Avioliittolain muutoksen myötä myös avoliiton käsite muuttuu. Lisäksi lapsilisät pienenevät 0,91 prosenttia. (Kuva Fotolia)

Äitiys-, isyys- ja vanhempainrahan vähimmäismäärät pienenevät ensi vuonna 0,85 prosenttia. Kotihoidon ja yksityisen hoidon tuki sekä osittainen ja joustava hoitoraha pienenevät vuoden 2017 alussa 0,85 prosenttia.

Lapsilisät pienenevät 0,91 prosenttia. Lapsilisän määrät vuonna 2017 ovat yhdestä lapsesta 94,88 euroa, toisesta lapsesta 104,84 euroa, kolmannesta lapsesta 133,79 euroa, neljännestä lapsesta 153,24 euroa ja jokaisesta seuraavasta lapsesta 172,69 euroa. Yksinhuoltajakorotus on 48,55 euroa jokaisesta lapsilisään oikeuttavasta lapsesta.

Elatustuen ja elatusavun määrät nousevat 0,47 prosenttia ensi vuoden alussa. Elatustuki on ensi vuoden alusta jokaisesta lapsesta 155,50 euroa kuukaudessa.

Tasa-arvoinen avioliitto vaikuttaa myös sateenkaariperheiden perhe-etuuksiin. Maaliskuusta 2017 alkaen samaa sukupuolta oleva puoliso tai hänen tulonsa voivat vaikuttaa lastenhoidon tukien ja lapsilisän määrään ja myöntämisperusteisiin. Lisäksi lapsen äidin naispuolisella avio- tai avopuolisolla on jatkossa oikeus vanhempain- ja isyysrahaan samoin perustein kuin lapsen äidin miespuolisella avio- tai avopuolisolla.

Avioliittolain muutoksen myötä myös avoliiton käsite muuttuu. Jatkossa samaa sukupuolta oleva avio- tai avopuoliso puoliso tai hänen tulonsa voivat vaikuttaa muun muassa seuraavien etuuksien myöntämisperusteisiin tai määrään:

  • lastenhoidon tuet
  • lapsilisä
  • opintotuen asumislisä
  • yleinen asumistuki
  • eläkkeensaajan asumistuki
  • kansaneläke
  • lapsikorotus (eläkkeissä ja työttömyysturvassa).

Sairausvakuutuslain muutos tuo työnantajille perhevapaakorvauksen, joka on kokonaan uusi etuus. Perhevapaakorvaus on 2 500 euron kertakorvaus työnantajalle, jonka työntekijä on äitiysvapaalla.

Indeksiin sidottujen eläkkeiden 0,85 prosentin leikkaus on pysyvä. Rintamalisä ja veteraanilisä eivät kuitenkaan pienene. Vuonna 2017 yksin asuvan kansaneläke on 628,85 euroa kuukaudessa ja parisuhteessa elävän 557,79 euroa kuussa. Myös Kelan maksamat perhe-eläkkeet pienenevät.

Hallitus esittää 60 vuotta täyttäneille pitkäaikaistyöttömille uutta, kertaluonteista tukimuotoa, joka tulisi voimaan kesäkuussa. Eläketuki on takuueläkkeen suuruinen. Se on tarkoitettu 60 vuotta täyttäneille vaikeassa työmarkkina-asemassa oleville pitkäaikaistyöttömille.

Eläkkeensaajan asumistuessa sovelletaan vuonna 2017 samoja lämmitys-, vesi- ja kunnossapitokustannuksia, keskimääräisiä asumismenoja sekä asumismenojen enimmäismääriä kuin vuosina 2015 ja 2016. Eläkkeellä oleva henkilö voi käydä töissä. Jos henkilö saa Kelasta kuntoutustukea tai työkyvyttömyyseläkettä, hän voi vuonna 2017 ansaita enintään 737,45 euroa kuukaudessa.

Vanhuuseläkettä saava voi olla työssä ilman rajoituksia. Työtulot vaikuttavat kuitenkin eläkkeen verotukseen ja mahdolliseen asumistukeen.

  • Kela päivittää lopulliset tiedot muutoksista verkkosivuilleen, joista löydät tarkempaa tietoa ja jonne pääset klikkaamalla tästä.

Kommentoi Facebookissa