Nyt on vuorossa Bernerin tietoyhteiskuntakaari – esillä ei ole yhtiöittämisiä

Finavia-lausunnot paljastavat, että Anne Berner ei noudattanut edes pääministeri Juha Sipilän ohjeistusta.

Liikenneministeri Anne Bernerin muutosesityksissä muun muassa Ylen maksu nousee, radiomainosten enimmäismäärä ja telealan kytkykauppasäännökset poistuvat. (Kuva Kari Kallonen)

Tavoite on parantaa media- ja telealan toimintaedellytyksiä lakimuutoksilla.

MEDIA Liikenne- ja viestintäministeriössä on valmisteltu muutoksia niin sanottuun tietoyhteiskuntakaareen. Tavoitteena on helpottaa media- ja telealan yritysten toimintaedellytyksiä ja joustavoittaa sääntelyä. Tietoyhteiskuntakaarta uudistetaan useassa vaiheessa.

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner toteaa, että muutostarpeista on keskusteltu aktiivisesti alan toimijoiden kanssa.

– Yhteiskunnan ja toimintaympäristön muuttuessa myös lainsäädännön toimivuutta tulee tarkastella ja varmistaa, että yrityksillämme on hyvät toimintaedellytykset jatkossakin, sanoo Berner.

Kyseessä on Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tietoyhteiskuntakaaren muuttamisesta. Ministeriö on lähettänyt tietoyhteiskuntakaaren muutosesityksen lausuntokierrokselle, joka päättyy 2. kesäkuuta.

– Olemme viime aikoina uudistaneet merkittävästi liikennemarkkinoiden lainsäädäntöä, ja eduskunta on hyväksynyt uuden liikennepalvelulain ensimmäisen vaiheen. Sääntelyn sujuvoittamista tarvitaan kuitenkin myös viestinnän puolella. Tätäkin uudistamista tehdään useammassa vaiheessa ja jatkammekin tietoyhteiskuntakaaren teemojen läpikäyntiä alan toimijoiden kanssa, toteaa Berner.

Ylen maksu nousee, eurooppalaisuudesta tingitään

Tietoyhteiskuntakaaressa on muun muassa säädetty televisiotoiminnan ohjelmistojen eurooppalaisuusosuudesta. Eurooppalaisille ohjelmille on varattava yli puolet vuosittaisesta lähetysajasta, mutta tätä vaatimusta halutaan nyt väljentää. Audiovisuaalisia mediapalveluja koskevan direktiivin 16 artikla sallii jäsenvaltioille jossain määrin joustavuutta ohjelmistojen eurooppalaisuusvaatimuksen osalta.

Yleisradio Oy:n vuosittainen valvontamaksu on tietoyhteiskuntakaaren mukaan 165 000 euroa, muuta kuin alueellista televisiotoimintaa harjoittavan toimiluvanhaltijan maksu on 16 000 euroa. Yleisradio Oy:n osuus maksun kokonaiskertymästä on 27 prosenttia, kaupallisten televisiotoimijoiden 52 prosenttia ja radiotoimijoiden 21 prosenttia.

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi televisio- ja radiotoiminnan valvontamaksun määrää siten, että Yleisradio Oy:n valvontamaksua korotettaisiin ja kaupallisten televisio- ja radiotoimijoiden maksua vastaavasti alennettaisiin.

Kuulo- ja näkörajoitteisten katsojien palvelu varmistettaisiin niin, että ääni- ja tekstitysvelvoite voitaisiin ministeriön päätöksellä asettaa myös muulle kuin yleisen edun kanavalle, joka palvelee useita kohderyhmiä.

Radiomainonnan enimmäismäärä poistuu

Ohjelmistolupasääntelyyn on suunniteltu tiukennuksia. Ohjelmistotoimilupaa ei ehdotuksen mukaan tarvitsisi myöntää, jos on perusteltu syy epäillä, että hakija rikkoo rahapelien mainontaa koskevia sääntöjä, lapsille haitallisten ohjelmien lähetysaikoja tai syyllistyy rikoslaissa määriteltyyn kiihottamiseen kansanryhmää vastaan. Samoin perustein voitaisiin myös peruuttaa ohjelmistotoimilupa.

Radiomainonnasta poistettaisiin ehdotuksen mukaan määrälliset rajoitukset. Vuoteen 2015 asti radiomainosten lähetysaika ei saanut olla yli kymmenen prosenttia päivittäisestä lähetysajasta, enimmäismäärä on nykyään 20 prosenttia. Radiomainosten enimmäismäärästä ehdotetaan nyt luovuttavan kokonaan. Radiomainokset olisi kuitenkin edelleen erotettava radio-ohjelmista äänitunnuksella tai muulla selkeällä tavalla.

Tietoyhteiskuntakaareen on ehdotettu myös muutoksia, jotka koskevat teleyritysten toimintaedellytyksiä. Päätelaitteen ja liittymän kytkykauppaa koskevat säännökset kumottaisiin, sillä teknisen kehityksen myötä kytkykauppaa koskevalle sääntelylle ei ole enää tarvetta. Kytkykauppaa koskeva lainsäädäntö tuli voimaan aikana, jolloin sääntelyllä pyrittiin edistämään vanhentuneen matkaviestinverkon laitekannan uudistumista.

Tietoyhteiskuntakaaren uudistaminen liittyy hallituksen kärkihankkeeseen sujuvoittaa sääntelyä.

Kommentoi Facebookissa