Sote-pakkoyhtiöt ja vastuut perustuslain vastaisia – uusiksi meni mutta hallitus vannoo aikataulun pitävän

Valtiovarainministeri Petteri Orpo ja pääministeri Juha Sipilä yrittävät sovittaa uudelleen yhteen sotea, valinnanvapautta ja maakuntamallia.

Valtiovarainministeri Petteri Orpo ja pääministeri Juha Sipilä yrittävät sovittaa uudelleen yhteen sotea, valinnanvapautta ja maakuntamallia. (Kuva Kari Kallonen)

Hallituksen esittämät vaatimukset sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista ovat perustuslain vastaisia.

SOTE Perustuslakivaliokunnan lausunto maakuntien perustamisesta ja sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän uudistamisesta on valmistunut. Lausuntoa odotellessa peli on käynyt kiivaana, sillä julkisuuteen ehti jo tihkua valiokunnan kanta, että niin sanottu palveluiden pakkoyhtiöittäminen on perustuslain vastaista.

Samoin esitettiin epäilyksiä siitä, että erityisesti sosiaalipalveluiden siirtäminen ei kaikilta osin olisi lainmukaista, sillä virkamiehen vastuuta ei automaattisesti voi siirtää yhtiön palveluksessa olevalle. Sisäministeri Paula Risikko sai aikaan jo äläkän todetessaan, että jos kokoomuksen ajama valinnanvapauslaki ei etene, olisi myös maakuntauudistus pysäytettävä. Päivän Lehden artikkelin voit lukea tästä.

Pääministeri Juha Sipilä ja valtiovarainministeri Petteri Orpo ovat tällä viikolla jo ehtineet lausua, että yhtiöittämisvelvollisuuden poistaminen olisikin yllättäen hyvä asia.

Esitys perustuslain vastainen

Perustuslakivaliokunta on lausunnossaan siis arvioinut, toteuttavatko hallituksen ehdotukset perustuslaissa säädetyn julkisen vallan velvollisuuden turvata jokaiselle yhdenvertaisesti riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut.

Puheenjohtajansa Annika Lapintien kertomana perustuslakivaliokunta pitää tärkeänä, että sote-palveluiden järjestämisvastuu siirrettäisiin yksittäisiä kuntia suurempien toimijoiden hoidettavaksi. Valiokunta suhtautuu myönteisesti myös asiakkaiden valinnanmahdollisuuksien laajentamiseen.

Hallituksen esitys ei kuitenkaan turvaa kaikissa tilanteissa riittäviä sosiaali- ja terveyspalveluja yhdenvertaisesti kaikille. Hallituksen esittämä maakunnan velvollisuus yhtiöittää sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut on perustuslain vastainen.

Valiokunnan mielestä perustuslaki edellyttää, että maakunta voi myös itse tuottaa sote-palveluja. Julkisella vallalla tulee olla omalla tuotannollaan tosiasialliset mahdollisuudet turvata riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut tilanteessa, jossa palvelutuotantoa ei markkinaperusteisesti synny.

Uusi valmistelu edessä

Valiokunta pitää lisäksi uuden palvelujärjestelmän käyttöönottoaikataulua epärealistisena ja peruspalvelut vaarantavana. Valinnanvapausjärjestelmä tulisi ottaa käyttöön hallitusti ja niin, että uudistuksen voimaantuloa porrastetaan.

Lisäksi hallituksen esityksessä on valiokunnan mukaan esitetty yksityistettäväksi suuri määrä julkisia tehtäviä sellaisella tavalla, että perustuslain asettamat vaatimukset koskien julkisen hallintotehtävän antamista muulle kuin viranomaiselle eivät täyty.

Valiokunta pitää tärkeänä, että uudistus saadaan lausunnossa esitetyin korjauksin tai muutoin perustuslainmukaisella tavalla toteutettua.

Perustuslaki ei sinänsä estä säätämästä uudesta hallinnon tasosta ja siirtämästä kuntien tehtäviä maakunnille.

Hallitus uskoo toteutukseen

Käytännössä koko sote-soppa menee uuteen valmisteluun. Erikoista asiassa on kuitenkin se, että ilman minkäänlaista lakia sosiaali- ja terveysministeriö on jo nyt antanut eri kunnille ristiriitaisia lausuntoja sen suhteen, voivatko kunnat säilyttää jatkossa esimerkiksi leikkaustoimintoja sairaaloissaan.

Niin sanottu reformiministerityöryhmä eli perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula, kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen, sisäministeri Paula Risikko sekä sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila antoivat perustuslakivaliokunnan lausunnon jälkeen oman tiedotteensa.

Siinä vakuutetaan, että hallitus toteuttaa sote- ja maakuntauudistuksen kokonaisuutena 1.1.2019 lähtien. Ministerit myös toteavat, että ”yhtiöittäminen ei ole välttämätön edellytys valinnanvapausmallin toteuttamiselle”.

Hallituksen lausunnon voit kokonaisuudessaan lukea alla olevasta laatikosta.

  • Koko perustuslakivaliokunnan lausunnon voit lukea tästä.

Reformiministerityöryhmän kommentit perustuslakivaliokunnan lausunnosta

* Hallitus perehtyy perustuslakivaliokunnan lausuntoon huolellisesti ja valmistautuu viivytyksettä tekemään perustuslakivaliokunnan edellyttämät korjaukset täydentävällä hallituksen esityksellä.

* Sote-uudistustyötä jatketaan määrätietoisesti. Uudistus on välttämätön toimivien sosiaali- ja terveyspalveluiden turvaamiseksi yhdenvertaisella tavalla sekä julkisen talouden kestävyysvajeen vähentämiseksi.

* Hallitus toteuttaa sote- ja maakuntauudistuksen kokonaisuutena 1.1.2019 lukien. Valinnanvapaus kuuluu tähän kokonaisuuteen.

* Hallitus kiinnittää huomiota siihen, että perustuslakivaliokunta ei pidä sote-uudistuksen peruspilareita maakunnallisesta järjestämisestä, rahoituksesta tai valinnanvapaudesta peruslähtökohdiltaan ongelmallisena. Sama koskee valinnanvapauden toteuttamisen keinoja, joita ovat sosiaali- ja terveyskeskukset, suunhoidon yksiköt, asiakasseteli ja henkilökohtainen budjetti.

* Valinnanvapaus on olennainen osa modernia sosiaali- ja terveydenhuoltoa. Se vahvistaa palveluiden käyttäjän asemaa ja vaikutusmahdollisuuksia sekä vahvistaa ja uudistaa perustason palveluita. Toimivat perustason palvelut antavat parhaimmat mahdollisuudet huolehtia yhdenvertaisuudesta sekä saada oikea-aikaisilla palveluilla ja ennaltaehkäisevällä toiminnalla aikaan säästöjä.

* Perustuslakivaliokunta päätyi yhtiöittämisvelvollisuudessa toisenlaiseen kokonaisarvioon kuin hallitus ja valtioneuvoston käyttämät asiantuntijat. Hallitukselle yhtiöittäminen ei ollut tavoite, vaan keino joustavaan ja tehokkaaseen toimintaan sekä kilpailuneutraliteetin ja unionin kilpailuoikeuden soveltamisen varmistamiseen. Kilpailuneutraliteetin toteuttamista pohditaan jatkovalmistelussa.

* Yhtiöittäminen ei ole välttämätön edellytys valinnanvapausmallin toteuttamiselle.

* Perustuslakivaliokunta toteaa valinnanvapausmallin toimeenpanoa koskevan lisäajan välttämättömyyden. Hallitus tulee jatkovalmistelussa analysoimaan lisäaikatarpeet ja miten yhtiöittämisvelvollisuuden poistaminen vaikuttaa siihen.

* Valinnanvapauden kokeiluja ja pilottihankkeita viedään eteenpäin. Perustan näille antaa nykyinen lainsäädäntö ja valinnanvapauspilottia koskeviin säännöksiin tehdään tarvittavat korjaukset.

* Hallitus huolehtii jatkovalmistelussa kunnallisen itsehallinnon ja kuntien rahoitusperiaatteen turvaamisesta omaisuusjärjestelyissä. Samoin jatkovalmistelusssa huolehditaan sääntelyn täsmällisyydestä ja hyvän hallinnon kattavasta toteuttamisesta.

* On tärkeää, että lainsäädännön valmistelu sekä toimeenpanon valmistelu maakunnissa ja valtakunnallisesti tehtävä valmistelu jatkuu keskeytyksettä. Reformiministerityöryhmä jatkaa välittömästi perustuslakivaliokunnan lausunnon analysointia ja tarvittavien korjausten valmistelua. Valtioneuvosto on eduskunnan kanssa vuoropuhelussa jatkotyöstä.

Kommentoi Facebookissa