Lukivaikeudet kulkevat usein sukupolvesta toiseen – ”Vanhempia on rohkaistava lukemaan yhdessä lastensa kanssa”

Kotona yhdessä lukeminen ennustaa lasten parempaa luetun ymmärtämistä.

Kotona yhdessä lukeminen ennustaa lasten parempaa luetun ymmärtämistä. (Kuvituskuva JYU)

Vanhempien oppimisvaikeudet ennustavat lasten lukutaitoa ja matemaattisia taitoja.

LUKEMINEN Vanhempien kokemat matemaattiset vaikeudet ovat yhteydessä lasten luetun ymmärtämiseen, Jyväskylän yliopiston tutkimus osoittaa. Lukeminen lapsen kanssa kuitenkin ennakoi parempaa luetun ymmärtämistä vanhemman taidoista riippumatta.

Tutkimuksessa tarkasteltiin vanhempien kokemien lukemisen ja matemaattisten taitojen vaikeuksien ja esikouluikäisten kotiympäristön yhteyttä lasten lukutaidon ja matemaattisen osaamisen kehittymiseen 1.–9. luokalla.

Aiempien tutkimusten perusteella lukivaikeuden tiedetään kulkevan usein perheissä sukupolvesta toiseen. Vanhempien kokemat lukivaikeudet nostavat lasten todennäköisyyttä kohdata oppimisvaikeuksia. Matemaattisten taitojen osalta tietoa on vielä huomattavasti vähemmän.

– Sukuriskiä tarkastelevat pitkittäistutkimukset tarjoavat arvokasta tietoa oppimisvaikeuksien ensimmäisistä merkeistä, ennen kouluikää. Sukuriskin huomioiminen varhaisessa iässä mahdollistaa aikaiset interventiot ja oikea-aikaisen opetuksen tuen, kertoo Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitoksella väitöskirjaansa valmisteleva Daria Khanolainen.

Lukuisat aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet sekä kielellisten että matemaattisten oppimisvaikeuksien olevan yleisiä. Suomalaistutkimus tarjoaa arvokasta uutta tietoa oppimisvaikeuksien ilmenemisestä tarkastelemalla molempia samanaikaisesti. Tutkimus ottaa huomioon myös lapsen kotioppimisympäristön yhteydet lapsen kehitykseen ja olemassa olevaan oppimisvaikeuksien sukuriskiin.

Juttuvinkki: Painetun kirjan koetaan tarjoavan parhaimman lukukokemuksen – ”Kirja esineenä tuntuu ja tuoksuu”

Tulokset osoittivat vanhemman lukivaikeuden ennustavan lapsen lukutaitoa, kun taas vanhemman matemaattiset oppimisvaikeudet ennustivat lapsen luetun ymmärtämistä ja laskutaitoja.

Vanhempien oppimisvaikeudet eivät liittyneet siihen miten paljon kotona opetettiin lukemiseen tai laskemiseen liittyviä taitoja tai miten paljon lapsen kanssa luettiin esikouluiässä. Tämä viittaa siihen, että vanhempien oppimisvaikeuksien ja lasten taitojen välinen yhteys ei johtunut eroista siinä, kuinka usein vanhemmat opettivat lapsiaan tai lukivat kirjoja heidän kanssaan, vaan heijastivat pikemminkin perinnöllistä riskiä.

Äitien koulutus liittyi kuitenkin sekä kotiympäristöön että yhdessä lukemiseen. Äitien matalampi koulutustaso ennusti heidän käyttävän enemmän aikaa lapsiensa opetukseen, mutta vähemmän aikaa yhteiseen lukemiseen.

Yhdessä lukeminen ennusti lasten parempaa luetun ymmärtämistä. Opettaminen kotona ei sen sijaan ennustanut lasten lukutaitoa tai matemaattisia taitoja kouluiässä. Tutkimuksen perusteella vaikuttaa sitä, että äidin koulutustaso liittyy luetun ymmärtämisen kehittymiseen runsaamman yhdessä lukemisen kautta, jonka tiedetään olevan tärkeää kielellisen kehityksen kannalta.

Kotiopetusta tulisi kannustaa ja tukea jokaisessa perheessä. Julkaistu tutkimus korostaa, että on kiinnitettävä enemmän huomiota siihen, miten kotona tapahtuvaa oppimista tuetaan.

– Tuloksemme osoittavat, että kaikkia vanhempia on rohkaistava lukemaan yhdessä lastensa kanssa. Aikaisemmat tutkimukset osoittivat myös, että jaettu lukeminen edistää lasten sanaston kehittymistä, mikä puolestaan ennustaa parempaa luetun ymmärtämistä, Khanolainen sanoo.

Lue myös: Suomi on lukutaidossa maailman parhaiden joukossa – heikkojen lukijoiden osuus on lisääntynyt silti selvästi

Kommentoi Facebookissa