Varusmiesajan tupakaverit vaikuttavat myöhempään menestykseen työmarkkinoilla

Tupakavereiden kanssa muodostetut verkostot auttavat työpaikkojen löytämisessä.

Tupakavereiden kanssa muodostetut verkostot auttavat työpaikkojen löytämisessä. (Kuva Fotolia)

Hyvätuloisesta perheestä tuleva tupakaveri kannustaa myös kouluttautumaan pidemmälle.

VARUSMIEHET Suomessa valtaosa nuorista miehistä osallistuu varusmiespalvelukseen. Armeija-aikaiset tuvat sekoittavat poikkeuksellisen erilaisista taustoista tulevia varusmiehiä asumaan keskenään. Erikoistutkija Elias Einiön tutkimuksessa tarkastellaan, vaikuttaako tupakaverien tausta armeijan jälkeisiin tuloihin ja koulutukseen.

Tutkimuksesta selviää, että tupakaveri, jonka vanhemmat ovat hyvätuloisia, kasvattaa ansiotasoa pitkällä aikavälillä 28–42-vuotiaana. Vaikutukset ovat suurimpia varusmiehillä, jotka tulevat itsekin hyvin toimeentulevista perheistä. 10 000 euron korotus tupakaverin vanhempien vuosiansioissa lisää heidän tulojaan 2,6 prosentilla.

Eläkeikään 65 ikävuoteen mennessä tämä tarkoittaa yhteensä 21 000 euroa suurempia tuloja. Suurin yksittäinen tekijä tulojen kasvun taustalla on kohonnut tuntipalkka.

– Korkean tulotaustan tupakavereilla on myönteinen vaikutus työmarkkinoilla menestymiseen monta vuotta palveluksen päättymisen jälkeenkin. Tämä kuitenkin näyttää koskevan vain hyvätuloisista perheistä tulevia varusmiehiä.

– Heidän keskuudessaan havaittiin myös, että tuvan jakaminen armeija-aikana lisää todennäköisyyttä työskennellä myöhemmin saman yrityksen palveluksessa. Tämä viittaa siihen, että tupakavereiden kanssa muodostetut verkostot auttavat työpaikkojen löytämisessä. Verkostojen kautta saatava tieto ansiotasosta ja palkkausmenettelyistä saattaa myös hyödyttää palkkaneuvotteluissa, sanoo Einiö.

Tutkimuksessa tarkasteltiin 18–22-vuotiaita varusmiehiä. Tässä iässä hakeudutaan tyypillisesti toisen asteen jälkeisiin opintoihin. Tutkimuksessa havaittiin, että varakkaasta perheestä tuleva tupakaveri lisää todennäköisyyttä hakeutua yliopisto-opintoihin ja opiskella pidempään, mutta ainoastaan köyhemmistä perheistä tulevien varusmiesten keskuudessa. Varakkaiden perheiden lapsilla vaikutusta koulutukseen ei havaittu, sillä he kouluttautuvat todennäköisemmin pitkälle tupakavereista riippumatta.

– Saattaa olla, että vähävaraisista perheistä tulevat varusmiehet muuttavat uskomuksiaan koulutuksen hyödyistä vietettyään aikaa varakkaammista ja usein koulutetummista perheistä tulevien tupakavereiden seurassa.  Tämä voi johtua siitä, että he saavat tietoa koulutuksen tulohyödyistä tai että he muuttavat käsityksiään koulutukseen kytkeytyvän sosiaalisen statuksen osalta, arvelee Einiö.

Tutkimuksessa käytetään hyväksi Puolustusvoimien yleistä käytäntöä jakaa varusmiehet tupiin aakkosjärjestyksen mukaisesti, mikä tuottaa tilastollisesti satunnaista koeasetelmaa vastaavaa vaihtelua joukkueiden sisällä, kun varusmiehen oma tulotausta huomioidaan. Näin ollen on mahdollista tehdä päätelmiä tupakaverin taustan kausaalivaikutuksesta.

Tutkimuksen aineistona on käytetty Puolustusvoimien rekisteritietoja varusmiehistä, jotka aloittivat palveluksen 1996–2006. Siihen on yhdistetty Tilastokeskuksen mikroaineistoja.

Lue myös: Nuoremmat varusmiesikäluokat aiempaa sosiaalisempia – onko aines sittenkin parantunut?

Kommentoi Facebookissa