Yllättävä tutkimustulos – maahanmuuttoa vastustavat hyvin koulutetut nuoret aikuiset eivätkä syrjäytyneet

Tutkimus osoitti, että sosiaaliset arvot määrittivät vastaajien poliittista ideologiaa voimakkaammin kuin talouskysymykset.

Tutkimus osoitti, että sosiaaliset arvot määrittivät vastaajien poliittista ideologiaa voimakkaammin kuin talouskysymykset. (Kuvituskuva Fotolia)

Nuorista miehistä joka kolmas oli oikeistokonservatiivi, naiset olivat yliedustettuina vasemmistoliberaalien ryhmässä.

MAAHANMUUTTO Vastoin vakiintuneita käsityksiä maahanmuuton voimakkaimmat vastustajat eivät ole heikossa asemassa olevia köyhiä tai työttömiä, vaan monen mittarin mukaan kaikkein etuoikeutetuimpia henkilöitä.

Tulos selviää tutkimuksesta, jossa tarkasteltiin 18–29-vuotiaiden asenteita vuoden 2015 eduskuntavaalien kynnyksellä. Tutkimus tehtiin Helsingin yliopiston Svenska social- och kommunalhögskolanissa.

– Tulos kyseenalaistaa syrjäytymisen ja maahanmuuttovastaisuuden välisen yhteyden. Ne, joilla on eniten menetettävää yhteiskunnallisissa mullistuksissa, ovat kaikkein epäluuloisimpia toisia kohtaan, sanoo tutkijatohtori Rasmus Mannerström.

Tämä vastaajien ryhmä muodostuu suhteellisen hyvin koulutetuista, korkeatuloisista ja henkisesti hyvin voivista henkilöistä. He puolustavat tutkijan mukaan vahvasti vallitsevaa hierarkiaa ja siten omaa asemaansa.

Poliittista ideologiaa on niin Suomessa kuin muissakin länsimaissa perinteisesti mitattu yksiulotteisesti vasemmisto-oikeistoakselilla tarkastelemalla lähinnä taloudellisia tekijöitä. Viimeaikaiset tutkimukset ovat kuitenkin osoittaneet, että sosiaaliset arvot ovat nousseet yhä tärkeämmäksi jakolinjaksi.

– Perinteisesti on oletettu, että vasemmisto on liberaalia ja oikeisto konservatiivista. Tällainen oletus on ehkä ollut perusteltu, sillä sosiaaliset arvot eivät ole aiemmin olleet poliittisesti yhtä merkittäviä. Mutta nykyisin on selvää, että taloudellisista näkemyksistä ei voi vetää arvoihin liittyviä johtopäätöksiä tai päinvastoin, vaan nämä asiat voivat mennä täysin ristiin, Mannerström toteaa.

Tutkimus osoitti, että sosiaaliset arvot, etenkin maahanmuutto, määrittivät ja polarisoivat vastaajien poliittista ideologiaa voimakkaammin kuin talouskysymykset. Mitattaessa asenteita tuloeroihin, sosiaalietuuksiin, maahanmuuttoon, ympäristöön ja puolustusvoimien vahvuuteen löytyi neljä tyypillistä yhdistelmää eli niin kutsuttua asenneprofiilia: vasemmisto- ja oikeistoliberaalit sekä vasemmisto- ja oikeistokonservatiivit.

Suurin ideologinen ryhmittymä 44 prosentilla oli oikeistoliberaalit, jotka suhtautuivat myönteisesti niin maahanmuuttoon kuin tuloeroihinkin, mutta kielteisesti sosiaalietuuksiin sekä neutraalisti ympäristönsuojeluun ja puolustusvoimien vahvuuteen. Mielipiteiltään tämä ryhmä oli kaikkein maltillisin.

Toiseksi suurimmaksi ryhmäksi nousi oikeistokonservatiivit 23 prosentilla, he kannattivat tuloeroja ja vahvaa armeijaa mutta suhtautuivat erittäin kielteisesti maahanmuuttoon, ympäristönsuojeluun ja sosiaalietuuksiin.

Kolmanneksi suurimman ryhmän muodostivat 18 prosentilla puolestaan vasemmistokonservatiivit, jotka oikeistokonservatiivien tavoin suhtautuivat erittäin kielteisesti maahanmuuttoon mutta toisaalta kannattivat sosiaalietuuksia, vastustivat tuloeroja ja olivat suhteellisen maltillisia ympäristönsuojelua ja vahvaa armeijaa koskevissa kysymyksissä.

– Siinä missä vasemmistokonservatiivit tuntevat yhteenkuuluvuutta heikossa asemassa olevien suomalaisten kanssa ja ovat sitä mieltä, että meidän on ensi sijassa pidettävä huolta suomalaisista maahanmuuttajien sijaan, oikeistokonservatiiveilta tämä puuttuu. He ovat erittäin hierarkkisia eivätkä tunne myötätuntoa heikommassa asemassa olevien yhteiskuntaryhmien jäseniä kohtaan riippumatta siitä, ovatko nämä suomalaisia vai eivät.

Pienimmän ryhmän muodostivat 15 prosentin osuudella vasemmistoliberaalit, jotka olivat vahvasti maahanmuuttomyönteisiä, kannattivat ympäristönsuojelua ja sosiaalietuuksia ja suhtautuivat kielteisesti tuloeroihin ja vahvaan armeijaan.

Kun ryhmien koostumusta tarkastelee tarkemmin huomaa, että miehistä joka kolmas oli oikeistokonservatiivi ja ainoastaan joka kymmenes vasemmistoliberaali. Naiset olivat puolestaan yliedustettuina vasemmistoliberaalien ryhmässä ja aliedustettuina oikeistokonservatiivien ryhmässä.

Tutkimusta varten asenteita mitattiin kaksi viikkoa ennen kevään 2015 eduskuntavaaleja. Tutkimus toteutettiin internet-paneelina. Otos oli laaja ja suhteellisen edustava sukupuoli-, ikä-, koulutus- ja tulojakaumaltaan, vaikka kaupunkilaiset olivat hieman yliedustettuina.

Lue myös: Suomalaisten asenteet maahanmuuttoon ovat edelleen varautuneita – erottavin tekijä poliittinen kanta

Kommentoi Facebookissa